Радаводнае дрэва Каліноўскі — эпоха — наступнікі Генадзь Кісялёў

Радаводнае дрэва

Каліноўскі — эпоха — наступнікі
Генадзь Кісялёў
Выдавец: Мастацкая літаратура
Памер: 303с.
Мінск 1994
111.74 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
Сыракомля Уладзіслаў (Wt. Syrokomla) 4, 28, 62, 104, 139, 152, 181, 182, 191, 192, 197, 202, 217, 259
Сыркін 117
Сэй Ж.-Ф. 165
Сялява (Любенская) Адэль Мацвееўна (Селляво) 101, 102
Сямеўскі В. I. 165, 166
Сянкевіч Г. 217, 218
Сярдобаў М. 18
Талстой Л. 243
Тамашэўская С. 77, 83
Танк Максім 17, 31, 283
Тапчэўская (Бутавічанка) Бальбіна 100
Тапчэўская Тэкля Паўлаўна 90, 91
Тапчэўская (Баброўская) Юсціна 100
Тапчэўскі Адольф 89
Тапчэўскі Іосіф 86
Тапчэўскі Мацей 100
Тапчэўскі Мікалай (Феліксавіч) 87—90, 92, 94, 96
Тапчэўскі Пётр Ігнат Ігнатавіч 91, 99, 100
Тапчэўскі Тамаш 100
Тапчэўскі Фелікс Феліксавіч (Топчевскмй Фелмкс Феляксов; Хвэлька з Рукшэніц) 43, 85— 100, 102, 103, 126, 254, 264
Тапчэўскі Франц Феліксавіч 88—90
Тапчэўскія: Антон, Ігнат, Фелікс, Ян, Барбара, Петранэля, Францішка, Тэкля Тамашэвічы 100
Тапчэўскія: Станіслаў, Эльяш, Юзаф, Петранэля Мацеевічы 100
Тараймовіч 118
Тарчэўская Марыя 84
Тачыскі П. В. 74, 75
Т-кі Якуб 149
Токажевнч Ю. 35
Трус П. 110
Трусаў Антон 42, 43, 185
Трухан А. 12
Тукала Канстанцін 261
Тургенеў 1. С. 248
Тшашчкоўская (Манькоўская) 3.
34
Тэранова 189
Узембла Л. 82
Уласаў Аляксандр 136
Ульянаў A. I. 75
Урбанавічус Бронюс 31
Урублеўскі Валерый 21, 34, 35, 43
196, 255, 257
Усяслаў Чарадзей 4
Файнгаўз Давід 189
Фалевіч 79
Фальк Ф. 181, 182
Фалькоўскі 140
Фет А. 183
Фналковскнй 124
Фрычэ У. М. 110
Фур’е Ш. 162
Хаванскі Мікалай Мікалаевіч (Вільня) 61, 63, 65—68
Хаванскі Мікалай Мікалаевіч (Віцебск) 64, 65, 237
Хаванскія 62
Хадыка У. 231
Хамінскі 271
Харытонава Алена 99
Хлапоўскі 235
Хлябцэвіч Яўген 63, 66
Хмяльніцкая Л. 291
Хромчанка К. Р. 14
Цеханавецкі I. (Цехановецкнй йгн.) 253
Цеханавецкія 162
Цётка (Пашкевіч Алаіза) 15, 83, 151, 221, 235, 285
Цікоцкі М. 17
Цімафееў (Тнмофеев) 57, 59, 60
Ціхановіч Алена 223
Цывінскі В. Ф. 74
Цытовіч Сяргей 249—251
Цютчаў Ф. 248
Цюхна Мацей 49
Цяпінскі Васіль 4
Чаржынскі У. В. 110
Чарнецкія 144
Чарнышэўскі М. Г. 9, 33, 248
Чарняўскі Леон 256
Чартоў (Чертов) 45, 47, 49
Чахавічанка Тэкля 200
Чаховіч (Арамовіч; Чаховічава)
Анэля 201, 203, 209, 211, 215
Чаховіч Бярнард 200
Чаховіч Вітальд 207, 211
Чаховіч Густаў (Астоя) 269, 270
Чаховіч Зыгмунт (Чаховіч-Ляхавіцкі Сігізмунд Бярнардавіч; Чеховяч Снгнзмунд) 16, 39, 196— 219, 269
Чаховіч Іван 207, 208
Чаховіч Ігнат (Чеховмч йгнатнй) 200—202, 208
Чаховіч Леапольд 202
Чаховіч Леон 269, 270
Чаховіч Мечыслаў 207
Чаховіч Юзэфа 200, 207, 209
Чачот Ян 4, 5, 104, 161, 235
Чубінскі Павел Платонавіч 262, 264
Чудоўскі Тадэвуш 116, 253
Чурлёніс М.-К. 270
Чыжоў 174
ІПавельскі Г. 64, 65
Шалевіч Караль 44—46
Шалькевіч В. Ф. 9, 10, 12, 42, 72, 287
Шаляпін Ф. 136
Шантыр (Тапчэўская) Канстанцыя Ігнатаўна 99, 100
НІаподскі Алесь 282
Шапялевіч Ю. 110
Шаранговіч Васіль 128
Шаўцова Людміла Леанідаўна 145
Шаўчэнка Т. 87, 151
Шафарык П. 241
Швайніцкі Геранім 24
Шварцэ Б. 255
Шкленік Міхаіл Дамінікавіч (Шкленннк Мнханл) 71, 81, 83
Шкленікі 71—73, 77, 81—84
Шніп Віктар 275
Штольцман Малгажата 243
Штэйнман 207
Шувалаў 262
Шульц 79
Шушкевіч Станіслаў (С. Койданаўскі) 265
Шчамялёў Л. 18
Шырын 101
Шырын (Шнрнн йгнатнй) 103
Шэмет-Палачанскі (Палачанскі) Андрэй Пётр Міхайлавіч 267, 269—271
Шэмет-Палачанскі Антон (Францішак) 266
Шэмет-Палачанскі Іван Міхайлавіч 266, 267
Шэмет-Палачанскі Іван Міхайлавіч (Шемнот-Полочанскнй йван Мнхайлов) 266, 267
Шэмет-Палачанскі Іосіф Ануфрыевіч 267
Шэмет-Палачанскі Міхаіл Фелікс 267
Шэмет-Палачанскі Ян 264—268, 270
Шэметы-Палачанскія 265—268, 270
Э. С. 182
Эймунт 52
Энгельс Ф. 34
Эпімах-Шыпіла Браніслаў Ігнатавіч 65, 108, 114, 186, 244, 281
Эрдман 101
Эстрайхер К. 244
Эфрон 138, 186
Юган М. В. 29
Юндзіл Францішак (Юндзнл Франц) 254—258
Юрэвіч A. К. 15, 40
Юхневіч 271
Ягораў Б. Ф. (Егоров Б. Ф.) 165, 170
Ядвігін Ш. 50, 51, 97, 117, 196, 285
Якімовіч А. 17
Якубоўскі 138
Яліцкі А. 54, 58
Ямант Іосіф 28, 42, 72
Ямант Марыя (Марыська) 14, 28, 42, 217
Ямант Мацей 72, 73
Янкоўскі Антон 189
Янкоўскі Е. 213
Яновіч A. I. 15, 40
Янулайціс А. 29
Янушкевіч Я. 69, 152, 234, 245
Янчанка А. 18
Ясевічы 273
Яскевіч А. 69
Ястржембская (Вольская) Яньеля 163
Ястржэмбскі Іван Антон 168, 179
Ястржэмбскі Іван Фердынанд
Львовіч (Леоновнч) 162—170, 179—180
Ястржэмбскі Іосіф Люцыян Феліксавіч 168, 179
Ястржэмбскі Леў (Леон) Францавіч (Заремба-Ястржембскнй Леон Францов; Leon Jastrzfbski) 163, 164, 168, 169, 179
Ястржэмбскі Мікалай Іван (Ян) Феліксавіч 170—173, 175, 176, 178—180
Ястржэмбскі Сымон (Снмон) франц Львовіч 163, 164, 179
Ястржэмбскі Уладзіслаў 179
Ястржэмбскі Фелікс Іванавіч 179
Ястржэмбскі Францішак (Франц) 168, 179
Ястржэмбскія (Зарэмбы-Ястржэмбскія) 162, 164, 168, 171, 179, 180
Яунзем Ірма Пятроўна 134
Яфрэмаў У. 39
Яцына Караліна 42
Яшвнль 67
ЗМЕСТ
Вечнае дрэва Беларусі. 3 а м е с т п р а д м о в ы	3
Каліноўскі і беларуская культура	7
...I Літва	19
Паплечнікі	32
Рэха далёкіх гадоў	43
«Як соладка памерці за радзіму!..» Паўстанцкі камандзір Францішка
Багушэвіча	53
«Эх, скручу я дудку!..» Ля вытокаў творчасці Ф. Багушэвіча . . . . 61
3 сузор’я Багушэвіча. За вокладкай сямейнага	альбома	70
Вакол загадкі «Хвэлькі з Рукшэніц»	85
«Паслухайце, браткі, Навума старога!..»	104
Хто вы, Карафа-Корбуты?	120
Дзве «палавінкі» аднаго жыцця. Ляскоўскі —	Карабіч	148
Чорны леў у цёмным полі. Нашы землякі Ястржэмбскія-Ястрэбскія 162
Гармонія свабоды: з мастацкага і музычнага жыцця мінулага стагоддзя 181
Хто ілюстраваў «Гапона»?	181
«Музыкант з-над Дзвіны...»	186
Музыкант, канспіратар, піянер фатаграфіі	188
Бясядскія рэмінісцэнцыі. Каліноўскі — Чаховіч — Купала .... 196
Ці было такое выданне? Даследчыцкі сюжэт з Багдановічам, Каліноўскім і бібліяграфічнымі рэбусамі	223
Быў і такі пошук	231
Францішак Рысінскі — паэт і памешчык	231
Падзорная труба Эміліі Плятэр	234
«Панаманія, альбо Хвароба на панства...»	240
Рэпрэсіраваны «Пан Тадэвуш» — колькі асталося экземпляраў? 243
Першы перакладчык Крылова	247
Слонімскія інсургенты	254
Адзін з харашэйшых сыноў Беларусі Язэп Каралькевіч .... 259
Чужбінскі — Чубінскі	262
Слядамі Шэмета-Палачанскага	264
Пра паўстанца Палачанскага і паўстанца... Гурыновіча .... 269
У Кушлянах	272
Дык дзе ж хрысцілі Купалу?	275
Альберт Паўловіч — служачы чыгункі	279
Власт. Першае набліжэнне	283
Паказальнікімёнаў	292
Кісялёў Г.
К 38 Радаводнае дрэва: Каліноўскі — эпоха — наступнікі.— Мн.: Маст. літ., 1994.— 303 с. [12] л. іл.
ISBN 5-340-01392-8.
У новай кнізе вядомага гісторыка і літаратуразнаўца прыводзяцца цікавыя факты і дакументы пра К. Каліноўскага, яго эпоху і паплечнікаў — шматлікіх удзельнікаў паўстання 1863 г., а таксама пісьменнікаў — В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, Ф. Тапчэўскага, Я. Вуля (Э. Карафа-Корбута), Я. Купалу, В. Ластоўскага, пра пераемнасць традыцый беларускага культурнага і вызваленчага руху розных перыядаў.
8820600000—108
К 	 64—94	ББК 83.3 (4Бем)
М 302(03)—94
Літаратурна-мастацкае выданне
КІСЯЛЁЎ
Генадзь Васільевіч
РАДАВОДНАЕ ДРЭВА
Каліноўскі — эпоха — наступнікі
Рэдактар Н. А. Давыдзенка
Мастак С. В. Чарановіч Мастацкі рэдактар A. I. Цароў Тэхнічны рэдактар Т. М. Сокал Карэктар К. А. Крукоўская
Здадзена ў набор 20.08.93. Падп. да друку 11.08.94. Фармат 84Х 1081 / 32. Папера афс. № 1. Гарнітура тып Таймс. Афсетны друк. Ум. друк. арк. 15,964-1,26 укл. Ум. фарб.-адб. 17,22. Ул.-выд. арк. 18,67. Тыраж 4200 экз. Зак. 483. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь. Ліцэнзія ЛВ № 3. 220600, Мінск, праспект Машэрава, 11. Мінскі ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга паліграфкамбінат МВПА імя Я. Коласа. 220005, Мінск, Чырвоная, 23.