Раяль з адламаным вечкам

Раяль з адламаным вечкам

Выдавец: Мастацкая літаратура
Памер: 526с.
Мінск 2016
101.9 МБ
жыццё, змаганне з ворагам пісалі нашы газеты. На жаль, гэтых публікацый пра сябе яна не дачакалася... I разам з сумнымі думкамі тут, ля магілы, усплываюць і тыя словы, што чуў я некалі ад самой Маргарыты Мікалаеўны: «Галоўнае, перад самім сабою быць чыстым, ні ў чым не вінаватым». У іх, гэтых словах, і супакаенне, і гордасць за сябе, сваё пражытае не марна жыццё...
Змест
ВЯЧАСЛАЎ АДАМЧЫК
Раяль з адламаным вечкам 	 5
Маці 	 15
Салодкія яблыкі 	 17
Дзікі голуб	 29
Кароль Нябожа	 55
Хата	 72
Там, на хутары 	 87
Урок арыфметыкі	 102
Сонечны зайчык	 115
ВАЛЯНЦІНА КОЎТУН
Вядзьмар	 122
Лес 	 142
Чужая 	 163
Стары бубен 	 177
Малінавае шчасце	 189
Калінавая гронка залатая	 209
ІВАН МЕЛЕЖ
У завіруху	 219
Ноччу 	 228
Такі кароткі водпуск	 234
Адна 	 242
Незнаёмы 	 261
Таварышы 	 269
На рацэ 	 295
ПАВЕЛ МІСЬКО
Вераб’іная ноч (Цётка Броня) 	 308
He поле перайсці	 314
Амяла на бярозе 	 321
Гусі мае, лебедзі	 333
Сітус інверсус 	 376
БАРЫС САЧАНКА
Ваўчыца з Чортавай Ямы 	 406
Вераніка	 441
Тыя 	 457
Фантастычнае апавяданне	 457
Горкая радасць вяртання 	 472
Маргарыта Мікалаеўна Хлопчык 	 513
Раяль з адламаным вечкам : апавяданні / уклад. Р28 Аксана Спрынчан,— Мінск : Мастацкая літаратура, 2016.— 526 с. (Бібліятэка выбраных твораў).
ISBN 978-985-1723-3.
У кнігу ўваходзяць выбраныя апавяданні Вячаслава Адамчыка, Валянціны Коўтун, Івана Мележа, Паўла Місько і Барыса Сачанкі, якія карыстаюцца нязменнай папулярнасцю чытачоў бібліятэк.
УДК 821.161.3-32
ББК 84(4Бем)-44
Літаратурна-мастацкае выданне
БІБЛІЯТЭКА ВЫБРАНЫХ ТВОРАЎ
РАЯЛЬ 3 АДЛАМАНЫМ ВЕЧКАМ
Апавяданні
Укладальніца
Спрынчан Аксана Вадзімаўна
Рэдактар A В. Малішэўская
Мастацкі рэдактар М. Ю. Дайлідаў Тэхнічны рэдактар Т I. Прышчэпава Стылістычныя рэдактары Ю. В. Тыркіч, I. Э. Зельгіс
Падпісана да друку 05.07.2016. Фармат 60 ■ 84 '/16.
Папера афсетная. Гарнітура Pragmatica С. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 26,14. Ул.-выд. арк. 30,69.
Тыраж 1000 экз. Заказ 1877
Выдавецкае рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Мастацкая літаратура» Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/5 ад 09.07.2013.
Пр. Пераможцаў, 11, 220004, Мінск. www.mastlit.by; e-mail: mail@mastlit.by
ААТ «Друкарня «Перамога».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 2/38 ад 29.01.2014.
Вул. У. Таўлая, 11, 222310, Маладзечна.
ISBN 978-985-02-1723-3
□0 m
Бібліятэка выбраных твораў lh