Славянская міфалогія курс лекцый для студэнтаў-філолагаў

Славянская міфалогія

курс лекцый для студэнтаў-філолагаў
Выдавец: РІВШ
Памер: 156с.
Мінск 2005
44.02 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
58.	Мамуна Н. В. Зодйак мнстернй / Н. В. Мамуна. М., 1998.
59.	Мамуна Н. В. Зоднак богов / Н. В. Мамуна М., 2000.
60.	Матерь-Лада. Божественное родословйе славян. Языческяй пантеон. М., 2003.
бі.	Маслова В. А. Преданья старнны глубокой в зеркале языка / В. А. Маслова. Мн., 1997.
62.	Мелетйнскйй Е. В. Введенне в нстормческую поэтчку эпоса н романа / Е. В. Мелетйнскнй. М., 1986.
63.	МелетйнскййЕ. В. Поэтнка мнфа. М., 1995.
64.	Мелйков В. В. Введенйе в текстологйю траднцйонпых культур. М., 1999.
65.	Мечковская Н. Б. Язык й релягйя / II. Б. Мечковская. М., 1998.
66.	Міфы Бацькаўшчыны / уклад. Ул. Васілевіч. Мн., 1994.
67.	Мйфы народов мнра: энцйклопедйя: в 2 т. М., 1982.
68.	Мйфы й магйя нндоевропейцев. М., 1994 -2000. Вып. 1-9.
69.	Ненадавец A. Н. За смугою міфа / A. Н. Ненадавец. Мн., 1999.
70.	Нйколаева Н. А. Нстокй славянской й евразййской мнфологйй / Н. А. Ннколаева, В. А. Сафронов. М., 1999.
71.	Нойманн Э. Пройсхожденне м развйтне сознанйя: пер. с пем. / Э. Нойманн М., 1998.
72.	Петухов Ю. Д. Дорогамй богов: этногенез м мйфогенез йндоевропейцев / ІО. Д. Петухов. М., 1998.
73.	Потебня A. А. Эстетйка й поэтака / A. А. Потебня. М., 1976.
74.	Пропп В. Я. Нсторйческне корнн волшебной сказкя / В. Я. Пропп. Л., 1986.
75.	Пропп В Я. Поэтака фольклора / В. Я. Пропп. М., 1998.
76.	Пропп В. Я. Русская сказка / В. Я. Пропп. М., 2000.
77.	Русскме веды. М., 1992.
78.	Русскнй космйзм. Антологйя фнлософской мыслй. М., 1993.
79.	Рыбаков Б. А. Язычество древнях славян / Б. А. Рыбаков. М., 1981.
80.	Рыбаков Б. А. Язычество древней Русй / Б. А. Рыбаков. М., 2001.
81.	Сержпутоўскі A. К. Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў / A. К. Сержпутоўскі. Мн., 1987.
82.	Славянская мнфологня: энцйклопедйческйй словарь. М., 1995.
83.	Славянскйе древностн: этнолйнгвйстнческйй словарь: в 5 т. М., 1995— 1999. Т. 1-2.
84.	Соболев A. Н. Мйфологяя славян. Загробный мяр по древнерусскмм представленяям / А. ГІ. Соболев. СПб., 1999.
85.	Соколова В. К. Весенне-летнне обряды русскнх, украннцев н белорусов / В. К. Соколова. М., 1979.
86.	Соколова 3. П. Жнвотные в релнгнях / 3. П. Соколова. СГІб., 1998.
87.	Супрун A. Е. Введенне в славянскую фнлологню / A. Е. Супрун. Мн., 1989.
88.	Сысоў У. М. 3 крыніц спрадвечных / У. М. Сысоў. Мн., 1997.
89.	Тайлор Э. Б. ГІервобытная культура: пер. с англ. / Э. Б. Тайлор М, 1989.
90.	Тахо-Годй A. А. Греческая мнфологня / A. А. Тахо-Годн. М., 1989.
91.	Телегйн С. М. Фнлософня мнфа: введенне в метод мнфореставрацнн / С. М. Телегнн. М., 1994.
92.	Торчннов Е. А. Релнгнн мнра / Е. А. Торчннов. СПб., 1998.
93.	Шеллйнг В. Ф. Фялософня нскусства / В. Ф. Шеллннг. М., 1966.
94.	Шуклйн В. Мнфы русского народа / В. Шуклнн. Екатерннбург, 1995.
95.	Элйаде М. Космос н нсторня: пер. с англ. / М. Элнаде. М., 1987.
96.	Элйаде М. Мнфы, сновндеішя, мнстернн: пер. с англ. / М. Элнаде. М., 1996.
97.	Элйаде М. Аспекты мнфа: пер. с англ. / М. Элнаде. М., 2000.
98.	Шамякіна Т. I. Міфалогія Бсларусі / Т. I. Шамякіна. Мн., 2000.
99.	Шамякіна Т. I. Беларуская класічная літаратура і міфалогія / Т. I. Шамякіна. Мн., 2001.
100.	Шамякіна Т. 1. Беларуская класічная літаратурная традыцыя і міфалогія / Т. I. Шамякіна. Мн., 2001.
\Ь\.Юдйн A. В. Русская народная духовная культура / A. В. Юднн. М., 1999.
102.	Юнг К. Г. Душа н мнф. Шесть архетнпов / К. Г. Юнг. Кнев, 1996.
103.	Юнг К. Г. Алхнмня снов / К. Г. Юнг. СПб., 1997.
ЗМЕСТ
МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ ДА КУРСА ЛЕКЦЫЙ	 3
Лекцыя 1. МІФАЛОГІЯ ЯК НАВУКА	 4
Лекцыя 2. ПСІХАЛАПЧНА-САЦЬІЯЛЬНЫЯ ВЫТОКІ МІФАЛОГІІ, ЯЕ РАННІЯ ФОРМЫ. ТАТЭМІЗМ	 11
Лекцыя 3. АРХАІКА СЛАВЯНСКАЙ МІФАЛОГП. AHIM13M	20
Лекцыя 4. МАГІЯ Ў СЛАВЯНСКАЙ КУЛЬТУРЫ	29
Лекцыя 5. КАСМАГОНІЯ. МІФАЛАГІЧНАЯ МАДЭЛЬ СВЕТУ	38
Лекцыя 6. МІФЫ ПРА СТВАРЭННЕ СВЕТУ. РОЗНЫЯ ВЕРСІІ СВЕТАБУДОВЫ	46
Лекцыя 7. САЛЯРНЫ КУЛЬТ СЛАВЯНСКАЙ МІФАЛОГІІ	56
Лекцыя 8. ЛУНАРНЫЯ МІФЫ	71
Лекцыя 9. АСТРАЛЬНЫЯ МІФЫ	81
Лекцыя 10. КАЛЯНДАРНЫЯ МІФЫ	93
Лекцыя 11. МІФІЧНЬІЯ ПАКАЛЕННІ. МІФЫ ГІРА СТВАРЭННЕ ЧАЛАВЕКА, РАС, НАРОДАЎ	100
Лекцыя 12. МІФЫ ПРА ПЕРШАПРОДКАЎ КУЛЬТУРНЫХ Г'ЕРОЯЎ. ГЕРАІЧНЫЯ МІФЫ I АБРАДЫ ПЕРАХОДУ	106
Лекцыя 13. СТРУКТУРА СВЕТУ Ў СЛАВЯН. ПРАПАНТЭОН IПАНТЭОН 115
Лекцыя 14. МІФАЛАГІЧНЫЯ СІСТЭМЫ. МІФАЛОГІЯ ГРЭКАЎ, РЫМЛЯН, КЕЛЬТАЎ, ГЕРМАНЦАЎ IІНШЫХ НАРОДАЎ ЕЎРОПЫ	129
Лекцыя 15. МІФАЛАГЕМА ДОМА Ў СЛАВЯНСКАЙ КУЛЬТУРЫ	135
ЛІТАРАТУРА	151
Вучэбнае выданне
ШАМЯКІНА Таццяна Іванаўна
СЛАВЯІІСКАЯ МІФАЛОГІЯ
КУРС ЛЕКЦЫЙ
для студэнтаў-філолагаў
спецыялыіасцей 1-21 05 01 Беларуская філалогія, 1-21 05 02 Руская філалогія
Рэдактар І.Л. Качаткова Камп’ютэрная вёрстка НМ. Лазар
Падпісана ў друк 31.10.2005. Фармат 60x84/16. Папера афсетная.
Гарнітура “Times New Roman”. Друк трафарэтны. Ум. друк. арк. 12,0. Ул.-выд. арк. 11,45. Тыраж 116 экз. Зак. № 94.
Дзяржаўная установа адукацыі “Рэспубліканскі інстытут вьппэйшай школы”. ЛІ № 02330/0133359 ад 29.06.2004 г. 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15.
Надрукавана з арыгінал-макета заказчыка на рызографе РІВШ. 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15.