Уводзіны ў археалогію  Браян М. Фэйган

Уводзіны ў археалогію

Браян М. Фэйган
Выдавец: Беларускі Фонд Сораса
Памер: 272с.
Мінск 1996
88.26 МБ
ЭКЗАГАМІЯ — правіла, якое дазваляе шлюб толькі па-за межамі сацыяльнага і культурнага аб’яднання. (Антонім — эндагамія.)
ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАЯ АРХЕАЛОГІЯ — правядзенне дакладна кантраляваных сучасных эксперыментаў з мэтаю атрымання даных, якія дапамаглі б у інтэрпрэтацыі сабранага археалагічнага матэрыялу.
ЭКСТРАСАМАТЫЧНЫ — процілеглы цялеснаму.
ЭПІФІЗІС — сустаўны канец доўгае косці, фарміраванне якога завяршаецца ў дарослым узросце.
ЭТНААРХЕАЛОГІЯ — жывая археалогія, разнавіднасць этнаграфіі, якая займаецца, галоўным чынам, вывучэннем матэрыяльных рэштак. Мэта жывой археалогіі заключаецца ў дакументальнай фіксацыі сувязей паміж жыццядзейнасцю чалавека, з аднаго боку, і тыпамі артэфактаў, а таксама рэшткамі ежы, знойдзенымі падчас археалагічных даследаванняў,— з другога.
ЭТНАГРАФІЯ — апісальнае вучэнне, звычайна з паглыбленым даследаваннем культуры.
ЭТНАГІСТОРЫЯ — вывучэнне мінулага на падставе мясцовых гістарычных крыніц, асабліва праз вусную творчасць.
ЭТНАЛОГІЯ — параўнальнае вывучэнне аспектаў розных культур, звычайна на тэарэтычнай аснове.
Фэйган Б.
Ф36 Уводзіны ў археалогію / Пер. з англ. В.Мірончык, А.Сташкевіч; Пад навук. рэд. С.Тарасава.— Мн.: Беларускі Фонд Сораса, 1996.— 272с.— (Серыя «Адкрытае грамадства»).
ISBN 985-6022-03-7
Кніга знаёміць з асновамі археалогіі. У даходлівай папулярнай форме распавядаецца пра ўзнікненне археалогіі як навукі, даецца апісанне яе асноўных тэрмінаў, паняццяў і метадаў, разглядаюцца найважнейшыя праблемы, якія стаяць перад гэтай навукай сёння, і перспектывы, якія чакаюць яе ў будучыні.
Прызначаецца для студэнтаў, выкладчыкаў і ўсіх, хто цікавіцца археалогіяй і мінуўшчынай.
ББК 63.4
АДКРЫТАЕ ГРАМАДСТВА
Серыя Беларускага Фонду Сораса
Навуковае выданне
Фэйган Браян УВОДЗІНЫ Ў АРХЕАЛОГІЮ
Каардынатар серыі А.Анціпенка
Карэктар К.Сцяпанава
Вокладка А.Хількевіч Адказны за выпуск А.Сташкевіч
Падпісана да друку 1.02.96. Фармат 84x1081/32. Папера афсетная. Гарнітура Таймс. Афсетны друк. Ул.-выд. арк. 16,10. Ум. друк. арк. 14,7. Наклад 3000 асобнікаў. Заказ 481.
Выданне падрыхтавана да друку ТАА «Стары Свет-Прынт». Ліцэнзія ЛВ № 191. 220030,. Мінск, пл. Свабоды, 17—708. Беларускі Фонд Сораса. Ліцэнзія ЛВ № 636. 220027, Мінск, пр. Ф.Скарыны, 65, корп. 11A, K.517A.
Арыгінал-макет выдання падрыхтаваны Беларускім гуманітарным адукацыйна-культурным цэнтрам. Ліцэнзія ЛВ № 219. 220050, Мінск, вул. Кірава, 21.
Надрукавана з арыгінал-макета заказчыка ў друкарні ввдавецтва «Беларускі Дом друку». 220013, Мінск, пр. Ф. Скарыны, 79.
ісЗЗЭЭЭсЗЭЭЭсЗЭЭіЭЭЭЭЭЭЭЭЗЗЗсі
X
X
MS
e
№.