Вялікалітоўска - расійскі слоўнік  Ян Станкевіч

Вялікалітоўска - расійскі слоўнік

Ян Станкевіч
Выдавец: Lew Sapieha Greatlitvan (Byelorussian) Foundation
Памер: 1329с.
Нью Йорк
626.59 МБ
Др. Я. СтанкевІч
БЕЛОРУССКО - РУССКНЙ (Велнколнтовско - русскнй) СЛОВАРЬ
БЕЛАРУСКА - РАСІЙСКІ (Вялікалітоўска - расійскі) С Л 0 Ў Н I к
BYELORUSSIAN - RUSSIAN (Greatlitvan - Russian) DICTIONARY
by Dr. J. Stankevich
Published by:
Lew Sapieha Greatlitvan (Byelorussian) Foundation, New York.
Др. Я. Станкевіч
БЕЛОРУССКО - РУССКНЙ (Велнколнтовско - русскнй) С Л 0 В A Р Ь
БЕЛАРУСКА - РАСІЙСКІ (Вялікалітоўска - расійскі) С Л 0 Ў Н I к
BYELORUSSIAN - RUSSIAN (Greatlitvan - Russian) D ICTIONARY
by Dr. J. Stankevich
Published by:
Lew Sapieha Greatlitvan (Byelorussian) Foundation, New York.
LIBRARY OF CONGRESS CATALOG CARD NO. 89-092248
СОДЕРЖАННЕ ЗЬМЕСТ
От нздателей........................................I
Ад выдаўцоў........................................II
От автора:
Заданне словаря....................................III
Белорусскнй алфавнт.................................IV
Прннцнп составлення словаря н обьяснення, как пользоваться словарем.......V
Ад аўтара:
Заданьні слоўніка...................................IX
Абэцада беларуская...................................X
Як слоўнік укладзены, або як ізь яго карыстаць.....................XI
Словарь ............................................1
Прнложенме ..................................... 1299
НСТОЧНЯКМ:
Словарн ..........................................1300
Этнографнческне н нсторнческне мсточннкн..........1300
Лнтература н печать...............................1303
Местностн ........................................1304
I
OT НЗДАТЕЛЕЙ СЛОВАРЯ:
Белорусско-руссклй словарь лздается прл помошн Веллколлтовского (Белорусского) Фонда лменл Льва Сапегн.
Д-р. Я. Станкевлч основал этот фонд на эмлграцлл в Соедяненных Штатах Амерлкл. Главная цель фонда — помоіць нзданлю научных работ д-ра Яна Станкевлча, а также друглх белоруссклх лсследователей. Составлтель словаря оставлл для фонда все свол сбереженля как равно л все свое недвлжлмое нмуіцество.
Набор словаря, а также л окончательную обработку собраного словного матерлала после смертл д-ра Яна Станкевлча продолжал н закончнл его сын (он же л член правленля фонда) — Юрмй Станкевлч.
Первой л главной целью словаря было н есть познакомлть шлрокле кругн белоруссов с богатством своего языка, а также сослужять роль лсчерпываюіцего поясннтельного словаря белорусского народного языка в самых шлроклх сферах.
Одновременный перевод на русскяй язык этого лекснческого богатства был задуман по следуюіцнм практлческнм соображенлям:
Во-первых: в результате культурной русснфякацнн, проводнмой на нашей роднне, значмтельное болыпннство белоруссов владеет русскнм языком зачастую лучше, чем свомм родным белорусскнм.
Во-вторых: нсследователн-студенты славянской лннгвлстлкл в высшйх учебных заведеннях всегда, ллн в первую очередь, нзучают русскяй язык. Владея руссклм языком, этн лсследователн смогут пользоваться данным словарем также л для лзучення белорусского языка н лнтературы.
Конечно, чтобы выполннть эту задачу, было бы еіце лучше, чтобы белорусская лекснка данного словаря была переведена на англлйсклй язык, найболее распространенный язык западной культуры.
Однако, лекснческое богатство данного словаря может стать основанлем для обработкн в будушем белорусско-англнйского, да н другнх подобных словарей.
А сейчас несколько замечаннй о словарном составе н структуре словаря:
•	Д-р. Ян Станкевнч в свонх работах последнего временн старался снстематлческн возроднть старое белорусское названне Лнтва в такях формах как: Велнколнтва, Велнколмтвмн, велнколнтовсклй. Этн термнны прочно вошлн в лекслческлй состав словаря. Но нздателл словаря, нсходя нз практлческлх соображеннй, пользуются термлнамл Беларусь, беларус, беларускі в преднсловлл, а также употребляют этн термнны н во вступнтельном слове автора.
•	Нздателн н те, кто обрабатывал словарный матернал сочлн уместным оставнть все белорусскне географнческне названня в белорусской транскрнпцнн, несмотря на то, что поясннтельные тексты переведены на русскнй язык. Такой подход помогает популярнзацнн старой белорусской топоннмнкн.
•	Так как верстка набраного текста пронзводнлась вручную, некоторые ошнбкн лсправнть не удалось. В влду этого, некоторые пропуіценые слова позже былл включены в "Прлложенле".
II
АД ВЫДАЎЦОЎ СЛОЎНІКА:
Беларуска-расійскі слоўнік выдаецца коштам і высілкамі Вялкалітоўскае (беларускае) Фундацыі ймя Лява Сапегі.
Др. Я. Станкевіч заснаваў Фундацыю, будучы на эміграцыі ў ЗША. Галоўная мэта яе — памагчы выдаць навуковыя працы Др, Станкевіча ды іншых беларускіх навукоўцаў. Аўтар слоўніка аддаў Фундацыі ўсю сваю ашчаднасьць, а пазьней тэстамэнтам сваю маемасьць.
Набор слоўніка й канчатковае апрацаваньне слоўнікавага матар'ялу выканаў сябра Фундацыі й аўтараў сын — Юрка Станкевіч.
Першай і аснаўной мэтай слоўніка было й ёсьць пазнаёміць самых жа Беларусаў із багацьцем свае мовы — адыграць ролю вычарпальнага тлумачальнага слоўніка беларускае народнае мовы на ўсім яе прасьцягу яе карыстаньня.
Адначасны пераклад гэтага слоўнага скарбу і ў расійскую мову быў задуманы дзеля наступных практычных меркаваньняў:
Першае: у выніку культурнае русыфікацы, што дагэтуль праводзіцца на нашай Бацькаўшчыне, вялікая бальшыня Беларусаў валодае расійскай мовай, часта лепш, чымся сваёй роднай.
Другое: дасьледавальнікі-студэнтьі славянскае лінгвістыкі на вышэйшых навучальных установах заўсёды, або ў першую чаргу вывучаюць расійскую мову. Знаючы расійскую мову, яны могуць выкарыстаць гэты слоўнік для дасьледаваньня й беларускае мовы ды літаратуры.
Праўда, каб споўніць гэтае заданьне, было б яшчэ лепш, каб беларуская лексыка, зьмешчаная ў слоўніку, была перакладзена ў найбольш пашыраную мову заходняе культуры — ангельскую.
Адылі, слоўнае багацьцегэтага слоўніка будзе магчы служыць асновай для апрацаваньня беларуска-ангельскага й падобных слоўнікаў у будучыні.
Уканцы колькі заўвагаў што да зьмешчанага матар 'ялу й да арганізацыі яго:
•	Др. Янка Станкевіч у вапошніх сваіх працах і выданьнях сыстэматычна намагаўся аднавіць наш стары нацыянальны назоў “Літва" у хормах-. Вялікалітва, Вялікаліцьвін, вялікалітоўскі. Гэтыя тэрміны знаходзім усюды ў слоўніку. Выдаўцы Слоўніка дзеля практычных меркаваньняў ужываюць тэрміны Беларусь, Беларус, беларускі ў ваўсіх прадмоўных артыкулах, улучна із прадмовай аўтара.
•	Апрацаваньнікі матар'ялу пастанавілі пакінуць усе беларускія географічныя назовы ў іхнай беларускай транскрыпцыі, ня гледзячы на тое, што тэкст выясьненьняў перакладзены ў расійскую мову. Гэты падыход памагае папулярызацыі старадаўнае топонімікі беларускіх местаў і сёлаў.
•	Паколькі ламаньне набранага тэксту ў балонкі праводзілася ручным спосабам, некаторыя абмылкі ў наборы і ў ламаньні нельга было ўжо выправіць.
ш
ОТ АВТОРА
I.	ЗАДАННЕ СЛОВАРЯ.
Осознав свою нацнональность в 1909 году, я начал запнсывать белорусскне слова. Позже я начал запнсывать слова нз фольклора н лнтературные. Такнм образом предлагаемый словарь является словарём жнвого народного языка й одноврёменно словарём языка лнтературного.
Нзучая белорусскнй язык, я убеднлся, что еслн в народном языке не прмнймать во вннманне ненужные варварнзмы (так как наряду с варвармзмамй в своем языке есть н свой собственные формы н слова), а также отбросмть варварнзмы йз лнтературного языка, тогда наш народный н лнтературный язык будут почтй одннаковымн. Разннца между нймй будет только в научной термннологнн, которой нет в народном языке.
Одноврёменно я понял, что белорусскнй язык очень богат н развнвался совершенно самостоятельно. Белорусскнй язык отлнчается от всех славянскнх языков более чем каждый нз нйх однн от другого. От русского языка (на самом деле от языка новгородского) белорусскмй язык отстонт значнтельно дальше, чем от северо-западных славянскнх языков.
Для данного словаря я собнрал слова не только нз белорусского жнвого языка, но также нногда в тех местах, где наблюдается значнтельное н даже большое влнянне русского языка (Северная Пскбвшнна, центральные районы Тверской областн, западная часть земель древннх вятнчей н даже более восточные землм вятнчей вплоть до граннц с Мордвой на востоке). Толковый словарь Даля — это не только русскнй словарь. Это также словарь белорусскйй, что прмзнал языковед А. Крымскнй в дмскуссйй с А. Соболевскнм о пронсхожденйй населення Кневского треугольннка (между Днепром, Нрпенем н Росью). Ешё больше слов займствовано для данного словаря нз старого белорусского н народного языка йз Аль Кнтаба.
Заданме словаря — практнческое. Поэтому прннятое в нем правопнсанне как переводных слов, так й нллюстратнвных прймеров — лмтературное.
Назначенне словаря помочь во-первых нзученню белорусского языка всем: белоруссам й небелоруссам, во-вторых нзучать язык русскнй белоруссам, которым этот язык нужен.
Нз-за свонх звуковых особенностей н удареннй белорусскнй язык весьма сложен для йзученйя не-белоруссам. Поэтому в словаре даются многне окончання разных склоненнй н спряженнй, а также ударення. Ударенне обозначается значком' над гласнымн. Ударенне не обозначается над о, е, э, так как в белорусском языке этн звукн всегда ударные. Нсключенне составляют только занмствованые ''необелорувденные" слова, в которых этн звукн бывают й не под ударенмем; в такнх случаях над этнмн словамн ударенне указывается.
Несмотря на то, что этот словарь — это результат долгой работы, он не полон, так как не все матернялы былн нспользованы. Главная прнчнна здесь та, что я — нацмонально актнвный представнтель порабоіценного народа. Лучшне условня для работы представнлнсь мне, когда я прнехал в Амермку. Но м здесь, в Амернке, нужно было зарабатывать н на жйзнь, н на нздательскую деятельность. Кроме того, я не мог не выдержать не прнннмать участня в нацмонально-обшественной деятельностн. Шесть лет я работал над переводом Бй6лйй, не счнтая временн, отданного корректуре н язданяю Святого Пнсання. Едмнственным сотрудннком н помошннцей во всех монх работах была моя дорогая Супруга Марня.
IV
II.	БЕЛОРУССКНЙ АЛФАВНТ
Славянскне народы, которые прнняля хрнстнанство нз Внзантнн, прннялм хрнстнанскую веру на древне-македонском языке, который став языком церковного обнхода н церковной лнтературы, стал называться языком церковно-славянскнм. Форма пнсьма древне-македонского языка. шін языка церковно-славянского, была двоякая: сначала глаголнчная, а немного позже — кнрнлнчная. Глаголнца долгое время была в употребленнн у хорватов, пока она не была вытеснена латннскнм алфавнтом.