Беларускія геаграфічныя назвы Тапаграфія. Гідралогія

Беларускія геаграфічныя назвы

Тапаграфія. Гідралогія
Выдавец: Навука і тэхніка
Памер: 256с.
Мінск 1971
85.21 МБ
Я'МНАЕ. Месца, дзе многа ям, выгараў на балоце, старых кар’ераў (Слаўг.). Тое ж ямнуцце, ямачча, ямкіння (Слаўг.). □ в. Я'мнае Бых.
ЯНДО'УКА. Крынічнае паглыбленне на схіле гары; чашападобная ўпадзіна; вельмі нізкі заліўны луг (в. Шаламы Слаўг.). □ ур. Яндоўка (нізкі луг побач з х. Андрэеўка) каля в. Шаламы Слаўг., ур. Яндоўка (крынічнае паглыбленне на схіле Чыжыкавай гары) у в. Шаламы Слаўг.
ЯР. 1. Калдобіна прадаўгаватай формы са стромымі берагамі, вымытая веснавымі водамі (БРС). 2. Высокае, стромае, прадаўгаіватае месца, якое парасло лесам (Нас. АУ), 3. Збажына, якую сеюць вясной; яравое поле (БРС). Тое ж яравіна (Жытк., Краснап. Бяльк.), яравііача (Мсцісл. Бяльк.), яравое (Слаўг., Смален. Дабр.), ярына (БРС), ярына (Беш., Сен. Касп.).
ЯРАБІ'ННІК. Зараснік рабіны; поле, дзе расце рабіна (Стаўбц. Прышч.). □ ур. Ярабіннік (поле) Стаўбц. (Прышч.).
Я'РКА. Круглая ямачка ў зямлі, выкручаная пяткай нагі ў час дзіцячай гульні ў «яркі-паяркі» (Слаўг.). Тое ж тронкі (Тал. Мядзв.).
ЯРУ'ГА. Роў са стромкімі берагамі, які ўтварыўся ад веснавых вод (Слаўг.). Тое ж яруга (Слаўг.). 2. Глыбо-
кая лужына ў рове (Сядл. Бес.); вялікая лужына на вуліцы пасля дажджу; гразкае месца (Палессе Талст., Стол.).
Я'РЫВІШЧА. Поле, дзе расло яравое жыта Secale vernum L. (Слаўг.). Toe ж ярывічышча, ярычышча, ярышча, ярнае (Слаўг.).
ЯСКГНЯ. Логава, пячора (Нас. АУ).
ЯСЯНГНА. Зараснік, лес з ясеню Fraxinus exselsior (Стол.). Toe ж ясень (БРС), ясеніна, ясеннік, ясяннік (Слаўг.). □ в. Ясень Асіп., в. Ясенка Краснап., в. Ясенавіца Ваўк., в. Ясяновіца Слаўг.
Я'ТКА. Ст.-бел. Палатка, гандлёвае месца на базары пад палатнянай паветкай (1578 ІЮМ, вып. 32, ч. II, 1906, 32).
ЯЧМЕ'НІЦА. Зараснік чароту Phragmites communis Trin. (Лёзн.).
ЯЧМЯНІ'НА. Урадлівае, угноенае поле (Шчуч.).
Я'ЧНІШЧА. Поле, на якім рос ячмень (БРС). Тое ж ячанне (Краонап. Бяльк., Крыч., Мсцісл. Юрч., Слаўг.), ячмёнічышча (Слаўг.), ячмёнішча (Бых., Жытк., Лаг., Леп., Лёзн., Навагр., Паст., Пух., Рэч., Сал., Слаўг., Смал., Хоц. Бяльк.), ячмённа аржышча (Навагр.), ячмянішча (Слаўг., Смарг.). □ в. Я'чная Бўда Краснап.
ЯЧЫНА'. Збажына, якую сеюць вясной; яравое поле (Вор.).
ІНДЭКС
A
аблом 6
агранец 8

аблона 6
агрэк 8
Абаланішча 5
аблоніна 6
агрэх 8
абалона 5
аблонне 6
адгор 8
абалонішча 5
аблонь 6
аддуха 8
абалонне 5
абмежак 6
аддухавіна 8
абалоннівічышча 5
абор 6
адзёнак 8
абалоннівішча 5
абора 6
адзёр 9
абалоннічча 5
абораг 6
адкос 8
абалоннішча 5
аборак 7
адкосак 8
абалонь 5
аборыш 7
адлог 9
абапал 7
абрывіна 7
адлога 9
абаполь 5, 7
абрыў 7
адмока 9
абарона 79
абрэчак 7
адмочка 9
абвал 5
абсада 7
адмывіна 9
абвалыія 5
абсевак 7
адмыў 9
абвод 5
абсеў 7
аднабочка 9
абворак 5
абсова 7
аднавор 9
аб’еддзе 80
абугоні 7
аднаворка 9
аб’езд 5
абугонка 7
аднога 9
абжынаха 122
абугоня 7
аднораль 9
абкап 5
абузмежак 7
адонак 99
абкапічча 5
абулонь 5
адонне 9
абкапішча 5
абход 7
адор 9
абкапнішча 5
абцінак 7
адро 9
абкоп 5
абшар 7
адруб 9
абкопічча 5
абыход 7
адрубак 9
абкопішча 5
авесішча 17
адрына 9
абкопнівічча 5
авесышче 17
адрынец 9
аблага 8 1
авоз 125
адрынішча 9
аблада 6
авўльс 7
адрынка 9
аблам 6
агаёк 8
адсеў 9
абламавічанне 6
агарод 8
адскока 67
абламіння 6
агарода 8
адскочка 10
абламічча 6
агародчык 8
адстан 10
абламішча 6
агарышча 8
адступ 10
аблівака 6
агіба 8
адступкі 10
абліваха 6
агнёвіска 8
адсып 10
аблог 6
агнішча 8
адтока 10
аблога 6
агнявіска 8
адточына 10
абложка 6
агнявішча 8
адхвосце 10
аблой 6
аграмадзіна 8
адхлан 10
адхлань 10 адхлын 10 адхон 10 адшыб 10 ажавіннік 10 ажавіны 10 ажыннік 10 ажыны 10 азеравша 10 азерачка 10 азёрка 10 азерца 10 азёрушка 10 азіма 10 азімае 10 азіміна 10 азярко 10 азяро 10 азярод 10 азярцо 10 азярчак 10 азярчына 11 азярына 11 азярычына 11 азярышча 11 азярэц 11 акалозіца 11 акап 11 акно 11 аколіца 11 акоп 11 акопішча 11 акраек 11 акраёк 11 акруга 11 алехавінне 12 алехаўнік 12 алешанне 12 алешаннік 12 алешашча 12 алешнік 12 алешняк 12 алёс 12 алленішча 106 алліца 12 аллянінне 12 аллянішча 12 алянішча 12 альман 12
альса 12
альсавіна 12
альсе 12
альсье 12
альха 12 альхавішча 12 альхаўё 12 альхаўняк 12 альхавіннік 12 альховічча 12 альховічышча 12 альховішча 12 альхоўе 12 альхоўнівічышча 12 альхоўнік 12 альхоўнічча 12 альшанік 12 альшатнік 12 альшэвіна 12 альшэвіннік 12 альшэўнік 12 аляшняк 12 амут 12 амшанік 12 амшанічанне 12 амшанічча 12 амшанне 12 амшаннё 12 амшар 13 амшара 13 амшарпя 13 амшарына 13 амшарына 13 амшарынне 13 амшарынь 13 амшарышча 13 амыт 13 андатак 13 ападзіпа 13 апара 13 апарына 13 аплаў 13 аплыў 13 апока 13 аполе 13 апоўзак 13 апудзіла 13 апуціна 13 арабінпіца 14 араллё 14 аралля 14 аральба 14 аранне 14 арахаўнічча 14 арахоўнік 14 араівышіік 14
арба 14 арот 8 арьба 14 аржа 14 аржавень 14 аржавец 14 аржавіна 14 аржавінне 14 аржавіня 14 аржанішча 14 аржанішча 14 аржаўка 14 аржонне 14 аржыска 14 аржышча 14 аржэўнік 14 ароміна 14 артэпа 14 артэпель 14 аруд 14 арша 14 аршавіна 14 арылля 14 арэх арэхаўе 14 арэхаўё 14 арэхаўка 14 арэхаўнік 14 арэшана 14 арэшанне 15 арэшнік 14 арэшнічча 14 арэшыннік 14 аса 15 асавец 15 асавок 15 асада 15 асадак 15 асака 15 асакоўнік 15 асвер 15 аселіна 15 аселіца 15 аселішча 15 асеча 15 асёлак 15 асёлка 43 асіннік 16 асіта 16 аснік 16 астожжа 16 астойнік 16 астравінка 16 астравок 16
астрог 16
багна 18
балонне 19
астроў 16
багна 18
балонь 19
астуг 16
багніва 18
балонье 19
аступ 16
багніна 18
балота 20
асцяроб 16
багнішча 18
балотца 20
асэдас 16
багнішча 18
балоцвіна 20
асяродак 16
багно 18
балоцвініна 20
атаполье 16
багпя 18
балоціна 20
атара 14
багня 18
балоцінка 20
атарыца 16
багольнік 18
балоцітка 20
атмел 16
багон 18
бальшак 20
атока 17
багонне 18
бана 20
атор 17
багоннік 18
баніўе 20
атора 17
багульняк 18
банічча 20 .
атораванне 9
багун 18
банішча 20
аторак 9, 17
багуннік 18
бання 20
аторванне 9
баер 18
баня 20
аторыца 17
бажантарыя 18
бараболішча 20
аточына 10
бажніца 114
барабулішча 20
атхлань 10
баз 18
баравізна 21
аўёсішча 17
база 18
баравікаўня 20
аўлўс 17
базар 18
баравіковічышча 20
аўсенішча 17
байдан 19
баравіковішча 20
аўсіска 17
байдарынка 19
баравікоўшчына 20
аўсішча 17
байрак 19
баравіна 20
аўсянік 17
байстрынь 19
баравое 21
аўсяніска 17
байстрыня 19
баразна 21
аўсянішча 17
бакавіна 79
баразняк 21
аўсянка 17
бакавіна 19
барана 21
аўсянне 17
бакавіцка 19
баранаванне 21
аўсяннё 17
балатаўё 19
баранавішча 21
аўсяннічывішча 17
балатоўе 19
баранічанне 21
аўсяннічча 17
балатня 19
баранішча 21
аўсяннічышча 17
балатовічча 19
барановішча 21
аўтулаз 197
балатовічышча 19
бараньба 21
ахаба 17
балатовішча 19
баркан 21
ахвосце 17
балатоўнічча 19
баровае 21
ахожа 17
балацвёна 20
барок 21
ачарот 17
балацвіна 19
бароўка 21
ашчалопак 17
балацвінка 19
барочак 21

балаціна 19
барсук 21
j;
балацюга 19
барсуковішча 21

балацюгінне 19
барсучча 21

балацюжжа 19
барць 21
Бабанарыя 17
балацюжышча 19
барышча 21
бабінец 17
балацянка 19
баўтуха 52, 85
бабоўнік 17
балбучча 45
баханы 21
бабравіна 17
балоцвінка 20
бахаты 21
бабровішча 17
балея 20
бахча 21
бабровыя гоны 17
баліна 19, 171
бацькавіна 21
баброўня 17
балка 19
бацькаўшчына 21
бацьківіна 21
баганнік 18
балона 19
бацьшчына 22
багма 17
балоніна 19
бачажына 22
бачковіна 79 бачыж 22 башта 21 баштан 21 башчына 22 баюр 22 баюр 22 баюра 22 баюрына 22 баявіска 22 баявішча 22 бегунок 22 безадшчына 22 безаўе 22 бездань 22 бездараж 30 бездарожжа 30 безлюддзе 22 безлюдзь 22 безма 22 безна 22 безнік 22 белка 22 бель 22 белька 23 бераг 23 берагавіна 23 беражніца 23 беражняк 23 беразак 23 беразня 23 беразняк 23 беразуга 23 беразуха 23 беразяк 23 беразяка 23 бералог 23 бералоз 23 берба 23 берва 23 берзнячок 23 берка 23 бізуннік 23 бічавая 23 бічавік 23 бічавіна 23 бічай 24 бічайка 24 бічаўнік 24 бічоўнік 24 блізнюк 24 блінцы 52 блога 24 блонне 24
блонь 24 блотпіца 24 блякотнік 24 бляхарня 24 божая ніва 114 боішча 22 бок 24, 81 больвар 24, 197 бом 24 бон 24 боііда 24 бор 25 бортня 25 бохат 25 брадзішча 25 брадок 25 брак 49 брама 25 брандмур 25 брандмўрак 25 брод 25 броднік 25 броўка 25 бруда 25 брудась 25 брудзь 26 бруй 26 брук 26 бруснічнік 26 бруя 26 бруяк 26 брыгва брыла 26 брылеўнік 26 бубен 26 бубён 26 бугарок 26, 47 буглёк 26 буглёўнік 26 бугоня 26 бугор 26 бугравіна 26 бўда 26 буда 27 будалаш 171 будан 26 будач 171 будаш 171 будворыца 27 будзішча 27 будка 27 будымер 27 буёк 27 буза 27
бузгарок 27, 17 бузгор 27 бузгорак 26, 27 буздыр 27
буй 27
буйстра 27 бук 27
бука 27
букота 27
букта 27 букча 27 булдыга 27 булдыжжа 28 булдыжына 28 бульбавене 28 бульбавінне 28 бульбёнішча 28 бульбёўнічча 28 бульбёўнішча 28 бульбішча 28 бульбовінне 28 бульбовічча 28 бульбовішча 28 бульбоўнік 28 бульбоўішча 28 бульбоўнічча 28 бульбоўнішча 28 бульбяніска 28 бульбянка 28 бульбянішча 28 бульбянне 28 бульбяшнік 28 бульвар 28 булдыр 28 булдырок 28 бульдыр 28 бур 28
буралом 28, 52 бурва 28 бурвалак 28 бургун 28 бурцішча 28 бурча 28 бурчак 28 бурыян 28 бур’ян 28 бур’яніна 28 бут 28
бухта 28 бухтавіца 29 бучаўё 29 буяк 27
буян 27
буярак 29
буяшнік 29 быр 29 быстрак 29 быстрык 29 быстрынка 29 быстрынь 29 быстрыня 29 быстрэц 29 быйстра 29 быйстрынь 19, 29 быйстрыня 19, 29 быстра 29 быстрына 29 быстрэча 29 бэгна 18 бэгна 18
бэраг 23 бяздонне 29 бяздонніца 29 бязлесіца 29 бязлессе 29 бязодня 29 бязгноіца 29 бялільня 29 бяляна 29 бярлог 29 бярлога 29 бяроза 29 бярозавец 29 бярозавік 29 бярэжжа 193 бярэзіна 29 бярэзна 29 бярэзнік 30 бярэсцішча 30 бяседзішча 30 бяспуціца 30 бяспуцце 30 бяспуцціна 30
В
Вада 30 вадабадзь 30 вадавал 30 вадавік 30 вададзел 30 вадаём 30 вадазбор 30 вадапой 30 вадаполь 30 вадаскід 30 вадаспад 30 вадасцёк 30
вадацеч 30 вадзішча 30 вадзянка 30 вежніца 31 вазерня 31 вазёрца 31 вазон 31 вазонпая зямля 203 вазярцо 31 вазярцэ 31 вазярцовінка 10 вазярына 11,31 вазярынне 31 вазярышча 11,31 вазярэц 11, 31 вакарына 31 вакно 31 ваколіца 31 ваконца 31 вал 31 валака 31 валаток 31 валатоўка 31 валатоўкі 31 валбука 31 валбучча 32 валва 32, 187 валешнік 32 валіна 32 валкан 32 валмо 32 валок 32 валока 32 валотаўка 31 валотніца 32 вальня 32 вальнякі 32 вальса 12, 32 валюш 32 валюша 32 валюшня 32 вандол 32 вапейніца 32 вапейніца 33 вапельня 32 вапельня 33 вапенніца 32 вапенніца 33 вапеннішча 33 вапна 33 вапніца 32 вапнішча 32 вапно 32 варатнік 33