Беларускія геаграфічныя назвы Тапаграфія. Гідралогія

Беларускія геаграфічныя назвы

Тапаграфія. Гідралогія
Выдавец: Навука і тэхніка
Памер: 256с.
Мінск 1971
85.21 МБ
пажарышча 131 пажарышча 131 пажма 131 пажога 131 пажэм 131 пажэрышча 131 паз 131 пазагароддзе 131 пазагуменне 131 пазагўменне 131 пазагумнечча 131 пазагумнечышча 131 пазагумнічча 131 пазадвор’е 131 пазакрушнішча 131 пазакрушынне 131 пазапрасілле 131 пазапраслічча 131 пазапрассе 131 пазаўголле 68 пазаўгольнічча 68 пазачарэшша 131 пазбішча 140 пазвішча 140 пазвышша 131 пазгорак 131 пазём 131
пазор 81, 131 пазорышча 131 пазыб 131 пай 131 пайка 131 пакат 132 пакатавіна 132 пакатасць 79, 132 пакатчык 210 пакацвіна 132 паклад 132 пакопішча 132 пакос 132 пакосіска 132 пакоцвіна 132 паклен 128 пакосішча 132 пакосы 132 пакот 79, 132 пакотвішча 132 пакоцвіна 79, 95 пакош 132 пакоша 132 пакошля 132 палавічышча 132 палазавіна 132 палазінец 132
палазня 132 палання 132 паласа 132 палачнік 132 палесіца 132 палессе 132 палесціна 132 палетак 132 палігон 133 палік 133 палічча 133 палка 133 палой 133 палока 77 палом 133 палонка 133, 152 палонь 133 палоса 132 палоска 132 палоцце 148 палуж 133 палусаднік 133 палхавіна 133 палхавіны 133 палыня 133 паль 133 палявіца 133 паляд 133 палядак 133 палядка 133 паляна 134 палянка 134 паляўшчына 134 памег 134 памельнік 134 памежак 194 памесце 57, 134 памесціе 57 памёт 134 паміждурэчча 114 памяжок 134 панадворак 126 панадвор’е 60, 134 панадворычча 60 панадворышча 58 паназагор’е 70 панаўка 133 панеўка 133 паніўка 133 паныўка 133 панюўка 133 паняўка 133 падворріка 126 падворышча 126
панадворышча 126 паналессе 194 панапаўзрэчышча 134 панізоўе 134 пападгор’е 134 пападгорычча 134 пападгорычышча 134 пападзагорычча 134 папалішча 135 папар 134 папарына 134 папас 134 папаўгорря 70 папаўзгор’е 134 папаўзгорычча 134 папаўзгорре 134 папаўзгорычышча 134 папаўззагорря 70 папаўзрэчча 134 папаўзрэчышча 134 папараць 134 папернік 134 паперня 135 паперэтнік 134 паплавішча 135 паплавок 135 паплавы 135 паплаў 135 паплоўчык 135 папнік 134 папоўка 135 папяленне 135 папяліска 135 папялішча 135 папярочка 135 папярэчка 135 пар 135 параніна 135 парасаднік 135 парініна 135 паросцень 135 парына 135 парасаднік 163 параселькі 135 парасле 135 парасля 135 параснік 135 парасць 135 парась 135 парахрэст 135 парі-ія 136 парог 136 паросль 136 пароснік 136
парубка 136 паруснічак 135 парэчча 136 пас 136 пасавіска 140 пасад 136 пасада 136 пасадка 136 пасадзец 136 пасбішча 140 пасвішча 140 пасека 136 пасёка 136 паселішча 136 паселя 136 пасеў 76 пасеч 136 пасёба 39 пасёлак 137 пасішча 137 пасмеціна 137 паста 39, 140 паставень 140 пастаўнік 137 пастаць 137 пастаянне 137 паства 39, 140 паствіска 140 пастоішча 137 пастой 137 пасуш 137 пасушнік 137 пасціва 140 пасцінне 39 пасцьва 140 пасы 137 пасыны 137 пасяленна 137 пасяродак 29 пасяродаўка 137 паталоча 137 паталочышча 137 патапенне 137 патапеча 18, 137 паташня 85, 137 паток 138 патока 138 патоп 138 патопа 138 патрава 138 паўболацце 138 паўверацень 138 паўвыспа 138 паўгектар 138
паўгектара 138 паўгэктар 138 паўгэктара 138 паўдзенне 138 паўдзён 138 паўдзёнак 138 паўдня 138 паўзбалоцце 138 паўзберажанішча 138 паўзберажжа 138 паўзберазенне 138 паўзбочча 138 паўзбярэжжа 138 паўзвалле 138 паўзгор’е 138 паўзгранічча 138 паўзгумнічча 138 паўздарожжа 138 паўзканавічча 138 паўзкраечча 138 паўзлесішча 139 паўзлессе 139 паўзложжа 139 паўзлужжа 85. 139 паўзмежжа 87, 138 паўзмежышча 87 паўзніззе 139 паўзполле 41, 139 паўзпрасілле 139 паўзпраслічча 139 паўзпраснічча 139 паўзровічча 139 паўзроўе 139 паўзрэчча 139 паўрэза 139 паўстанак 139 паўчвэртка 139 пахады 139 пахань 139 пахата 37, 74, 139 пахаць 37, 74, 139 паховішча 139 паход 63, 139 пахонасць 139 пахоў 139 пацепнік 139 пацепнішча 139 пацёква 202 пацёквіна 202 пацёкі 140 пацягвіны 140 пацяжына 140 пацяпнік 139 пацяроб 140
пацярэбак 140 пачын 140 пачынак 140 паш 189 паша 139 пашанічышча 159 пашніца 140 пашня 76, 139, 140 пашоба 39 пашчаванне 39 пашчоба 39 пашыбень 140 пашыйнік 139 пашэнька 139 пеліка 140 пелка 140 пель 140 пелька 140 пеля 140 пенішча 141 пень 141 перабежышча 141 пераброд 141 пераброддзе 141 перавалока 141 перавара 141 перавесішча 141 перавоз 141 пераволак 68 перавор 141 перавузіна 141 перавулак 68, 141 перагон 141 перагонная пожня 141 перадгуменне 55 перадгумнічча 55 перадол 141 перакавік 141 перакалле 142 перакап 142 перакат 142 перакоп 142 перакос 142 перакосак 142 перакросна дарога 142 перакростак 142 перакрост 142 перакростка 142 перакрэсна дарога 142 перакрэст 142 пералага 81, 142 пералаз 142 пералесак 142 пералесянак 142
пералёт 142 пералог 142 пералога 142 пералом 143 перамел 143 перамель 143 пераміл 143 перамычка 143 перапашка 74, 143 пераправа 143 пераробка 143 перасеў 143 пераскок 143 перасмык 143 перастой 143 ператок 143 ператочча 143 перахват 143 пераход 143 перахростак 142 перахростка 142 перачап 143 перачэп 143 перашчып 143 перашыек 143 перашыена 143 перея 143 першына 144 песак 160 пескаватка 144 пескавацік 144 песчуга 144 печкуры 144 печышча 144 пешчаніца 144 пешчуга 144 пешчура 144 пешчына 144 пёя 141
пёнік 141 пёння 147, 160 пзбішча 140 пік 144
пікаварня 144 пікет 144 пілісаднік 135 пільніца 144 пільня 144 пісага 145 пітня 145 плавок 145 плавун 145 плавы 145 плавыня 145
план 145 пласціна 145 плаў 145 плаўлі 145 ’плаха 145, 148 плац 145 плес 145 плеса 145 плесь 187 плеш 145 плешнік 146 плёс 145 плёса 145 плёска 146 плёцянак 146 пліта 146 плошча 81 плуг 146 плывун 146 плынь 146 плыццё 72 плюгота 146 плюхаць 146 плюхонце 146 плюшнік 146 плюшняк 146 плюшчаіннік 146 плюшчай 146 плюшчыннік 146 плюшчэй 146 пляж 146 плянта 146 плянцы 146 плясніца 146 пляхоцце 146 пляц 146 пляшнік 146 пнёвішча 147 пнёшча 147 пніва 141 пнішча 141, 147 поваль 52, 147 поваратка 68, 124 поварацішча 68 погар 147 под 147 подал 129 подбалацце 126 подгараддзе 126 подгараддзеўе 126 подкуп 147 подлессе 128 подраст 128 пожань 147
пожанка 147 пожанька 147 пожня 147 поздзір 147 пойма 147 поймішча 147 покат 79, 132 поле 29, 39, 147 полежань 148 полё 147 поліва 148 полх 133 полысь 148 поль 148 помут 148 попар 148 попелішча 135 попілышча 135 поплаў 148 поплісак 148 поразь 150 порасля 135 порасць 135 порась 135 посніца 49 постаць 148 поталач 137 поўдзень 148 поўзлессе 128, 139 поўзлужжа 85 поўратка 124 поўрэй 149 похад 125 поцек 120, 149 поцераб 140 поцягі 140 поцяк 140 поцякі 140 поцябкі 139 поцябнік 139 поцяпнік 139 поцяраб 140 пояс 149 прабоіна 149 прабой 149 правалле 149 праварня 149 правіржына 149 правулак 68, 149 прага 149 прагал 149 прагалачак 149 прагаліна 149 прагалка 149
прагон 149 прагулянка 149 прагуменне 149 прадонне 29, 150 прадуха 150 прадухліна 150 праём 150 пражор 150 пра?кора 150 пражыліна 150 пракавўлак 149 праканавулак 68, 149 праківа 150 пракоп 150 пракос 132 пралежні 92 пралесак 150 пралёт 150 праліў 150 пралоз 150 праломка 152 праменак 150 прамец 151 праміжут 152 прамізна 150 прамік 150, 151 прамічка 151 прамоіна 150 прамьівіна 150 'прамыіна 150 прапой 150 прарыў 150 прарэз 150 прасада 136 прасадка 136 прасвет 151 прасека 151 прасёлак 151 праслінне 139 праслішча 139 праснічча 139 прастрамак 151 прасценак 151 прасцень 151 прасцяг 151 прасцяк 151 прасянішчаўе 151 прасянечніска 151 лрасянішча 151 прасянішчывічышча 151 прасянне 151 прасярод 151 прасярэд 151 праталак 151
праталачка 151 праталіна 151 праталініна 151 праталінка 151 праталінне 151 праталічыня 151 праталка 151 праталок 151’ пратва 151 праток 151 пратока 151 праточына 151 прах 151 прахадская 151 прахадзкая 151 прахалода 152 праход 63, 152 працвішча 151 працьва 151 праява 152 провар 152 проварышча 152 прогалішча 152 прогаль 152 прожар 150 прокап 150 прокаўзень 8, 152 пролабка 152 проламка 152 пролежань 148 пролубка 152 пролыбка 152 пролысь 148 пропасць 152 пропаш 152 проплаўка 88 пропуск 152 проразь 152 прорва 152 проруб 152 прорубка 152 прорынь 153 прорыў 153 просвет 150 просвець 150 просека 151 просінішча 151 просішча 151 простка 153 просць 151, 153 протма 153 протня 153 процераб 153 процеч 153
проціма 153 процьма 153 прошча 153 пругмень 153 пругумене 153 пруд 153 прудзішча 153 прудзішча 153 прут 154 прыазер’е 154 прыбалацце 154 прыбар 154 прыберажань 154 прыберажжа 154 прыборак 154 прыборачак 154 прыбор’е 154 прываль 154 прыволіца 154 прыволле 154 прыворанне 154 прыгалак 154 прыгаловач 154 прыганак 154 прыганачча 154 прыгань 154 прыгар 154 прыгарад 154 прыгарадак 155 прыгарак 155 прыгорак 155 прыгорачак 155 прыгрызь 155 прыгуменак 155 прыгуменне 149, 153, 155 прыгумнік 155 прыд 155
прыдаб 155 прыдаба 155 прыдараж 138 прыдаражжа 138 прыдарожжа 138 прыдатак 155 прыдзверанне 155 прыдзвернічча 155 прыдоба 155 прызагарадак 155 прызагрудак 155 прызаканавенне 155 прызба 69, 155 прызва 155 прызнак 155 прыканавак 155 прыканавінне 155
прыканаўнік 155 прыканавічча 138, 155 праканавічышча 155 прыкідка 155 прыклецце 155 прыкузенне 155 прыкузнічча 155 прыласка 155 прылесенне 156 прылесак 156 прылеснічча 156 прылессе 156 прылёпаўка 156 прылужжа 139 прылука 156 прылучча 156 прыляснічча 156 прылясовічча 156 прылясоўе 156 прымол 156 прымыльнішча 156 прыпар 156 прыпарка 156 прыпаромак 156 прыпарань 156 прыпаш 154 прыпеч 156 прыпёк 156 прыпёка 156 прыплаўнік 156 прыпынішча 156 прыравак 156 прыраўчук 156 прырва 156 прыробак 156 прыробка 156 прыровічча 139 прыроўе 139 прырэзак 156 прырэзка 156 прырэчча 139 прырэчышча 139 прысада 156 прысаддзе 157 прысадзьба 157 прысаднік 157 прысады 157 прысак 22 прысок 22 прыселак 157 прысёлак 157 прыслон 157 прысмалак 157 прысос 157
прыст 157 прыстанішча 156, 157 прыстань 157 прыстачка 157 прыступкі 157 прысяленне 157 прытока 157 прытулішча 156 прытха 157 прытхалле 157 прытхаль 157 прытхіль 157 прытхля 157 прытыка 157 прыўдоба 155 прыўдобіе 155 прыўдобіца 155 прыўлукі 156 прыцапунішча 156 прыцерабак 157 прычан 156 прышыб 157 прэнт 157 пужоў 81, 158 пук 158 пукатасць 158 пунішча 158 пурхоўкі 177 пустадолле 158 пустак 158 пустальга 49, 158 пустата 158 пустатка 158 пустаць 158 пусташ 158 пустка 158 пустоша 158 пустынь 158 пустыня 158 пустыр 158 пустыш 158 пустэльга 158 пустэльня 158 пустэча 158 пусцеж 158
пух 22
пухір 15, 8 пухлец 159 пухло 159 пухля 61 пухляк 159 пухня 61 пухоўкі 177
пуцік 159 пуціна 159 пуцішча 159 пуць 159 пуця 159 пуцявіна 159 пуцявішча 159 пучок 159 пушча 159 пушчуга 159 пчальнік 159 пчэльня 159 пшанітнішча 159 пшанічнішча 159 пшанічышча 159 пшоніска 159 пшонішча 159 пшоннішча 159 пшонна аржышча 159 пшыенка 160 пшэнішча 159 пыжоў 158 пылысаднік 163 пэле 147 пяневічча 160 пянеўе 147, 160 пянёўе 160 пяньковішча 160 пянькучышча 160 пяракоп 142 пяройцісь 160 пярокрыжкі 160 пярэжар 160 пярэкрыж 160 пярэкрыжкі 160 пярэплат 160 пярэрва 160 пярэспа 160 пярэхрасткі 160 пярэцісь 160 пярэхростка 160 пясок 114, 160 пясчуга 22, 160 пясчура 160 пясчышча 160