Беларускія геаграфічныя назвы Тапаграфія. Гідралогія

Беларускія геаграфічныя назвы

Тапаграфія. Гідралогія
Выдавец: Навука і тэхніка
Памер: 256с.
Мінск 1971
85.21 МБ
купля 101 кўпнік 102 купнік 102 купніна 102 купняк 102 курган 102 кўрган 96, 102 кургане 102 курганне 102 курганнё 102 курганок 26, 102 курганы 102 кургон 102 кургонак 26, 102 кургончык 102 курдопнік 102 курень 26 курдоўнік 102 куркурузнішча 100 курэнь 102 кустарнік 102 кустаўнік 102 кустоўе 102 кустоўнік 102 кусточча 102 кусты 102 кусце 102 кусцеўя 102 кусцё 102 кусцянкі 102 кусцяўё 102 кут 102
кутполлв 102 куча 102, 183 кучка 102, 189 кушменішча 81 кушмень 81
Л
Лабадыр 26, 27 лабзыр 26 лабок 34, 103 лабызнік 103 лабынь 26 лабыр 26, 27, 103 лабырнік 103 лабырок 26 лабяк 103 лава 103 лавішча 103 лавы 103 лагавіна 103
лагаво 103 лагаўнінка 103 лагво 103 лагер 103 лагоўя 103 лагун 103 лагчавіна 104 лагчына 104 лажбавіна 104 лажбавінка 104 лажбіна 104 лажбіна 104 лажбяк 104 лажкавіна 104 лажок 104 лаза 104 лазня 104 лазняк 104 лазовік 104 лазовінне 104 лазовічча 104 лазовішча 104 лазоўвічышча 104 лазоўе 104 лакно 104 ламарня 104 ламішча 104 ламоўе 104 ламы 104 лан 104 лапік 105 лапіна 102, 105 лапянок 102 ласа 105 латачына 105 латока 105 лаўжо 105 лаўка 105 лаўра 105 лаўрыя 105 лаха 105 лахчына 104 лацуга 105 лачуга 105 лашкут 105 лашчавіна 104 лашчына 104 лашчына 104 лашчыніна 104 лашчэвіна 104 легліна 106 легля 106 легумнечча 110 ледніца 105
лежава 92 лежбішча 105 лежня 92, 105 лежышча 105 ленавішча 106 лепятоха 105 лепятуха 105 лепяха 105 лес 105 лесавал 105 лесавіна 105 лесасека 105 лесаўшчына 106 лесішча 110 лесюга 110 лесяюга 110 летавішча 106 летнік 106 лех 106 леха 111 лехі 12
лешка 106, 111 лешакоўшчына 106 лешаннік 12 лёгаў 106 лёжка 105 лёнд 106 лёнішча 106 лёх 106 лёха 106 лёшка 12 лізерва 23 лізерка 106 лізерт 23, 106 ліман 106 лінейка 106 лінія 52, 106 ліпа 106 ліпавічча 106 ліпак 107 ліпаўё 106 ліпачча 106 ліпіста 107 ліпічча 106
ліпішча 106
ліпішчаўе 106 ліпкі 106, 107 ліпнівічча 106 ліпнік 106, 107 ліпня 107 ліпняк 106 ліпняччо 106
ліпста 107 ліпча 106 ліпяк 106 ллянішча 106 лоб 107 ловішча 107 ловы 107 лог 107 логава 107 логавішча 107 логва 107 логвіна 107 логвішча 107 лож 107 ложа 107 лом 107 лоск 106 лоўж 107 лоўжа 107 лубінішча 107 лубкамочышча 107 лубок 103 лубурок 103 лубыр 103 лубяк 107 лубянішча 107 луг 107 лугаватка 108 лугавіна 108 лужа 108 лужавіна 108 лужавінка 108 лужаёвіна 108 лужаівінка 108 лужаіна 108 лужкавіна 103 лужок 108 лужчавіна 108 лужына 108 лужынка 108 лужышча 108 лука 108 лукавіна 108 луміна 108 лумка 108 луна 108 лунка 109 лунь 109
лучай 109 лучка 109 лучкі 109 лучок 40, 109 лушчаіна 109
лыкі 107 лысагар 34 лысіна 109 лысіца 109 лысуха 109 лычнік 107 льнёнішча 106 льнішча 106 льнянішча 106 любіж 109 люр 109 лябалацце 109 ляболацце 109 лявада 110 лягарре 110 лягарычышча 110 лягорре 110 лягорычча 110 лягумнічча 84, 110 ляд 110 ляда 110 лядавіца 110 лядавічка 110 лядадо 110 лядзечка 110 лядзішча 110 лядзі'шча 110 лядзь 110 лядо 110 лядок 118 лядца 110 лядцо 110 лядцовічка 110 ляжанец 110 ляжня 105 лякалябалотнічча 120 ляпеха 105 ляпешнік 110 лясенства 110 лясішча 110 ляскоўнік 111 лясніства 109 лясніца 110 ляснічаства 109 лясюга 110
лях 111
ляха 111
ляшчына 111
ляшчыннік 111 ляшчэўнік 111 лятнік 106 ляўзкалюбалацце 109
М
Магдан 111 магіла 47, 111 магіліцы 114 магілка 47, 111 магілкі 114 магілле 114 магільнік 114 магіляцы 114 магура 111 маетнасць 111 маёнтак 111 майдан 111 майданак 111 макавішча 111 макавішча 111 макаўе 111 макаўё 111 макаўка 112 макраддзе 112 макрадзь 112 макрадла 112 макраеддзе 112 макранка 112 макрата 14, 112 макраццё 112 макрота 112 макроцце 112 макрышча 112 макушка 112 маладзена 112 маладзён 112 маладняк 100, 112 маларост 100, 112 малатня 189 маліна 112 маліннік 112 маліны 112 маложа 112 манеж 133 маркоўнік 112 марочна 112 марочня 112 марочына 112 мар’янка 112 маставішча 112 мастоўе 112 масцішча 112 матычанне 60 махавік 112
махавіца 112 махоўка 112 мачажына 112 мачарня 112 мачарына 112 мачнік 111 мачула 113 мачулішча 113 мачыла 113 мачылішча 113 мачылка 113 машара 113 машок 113 машчонка 113 машчышча 112 машышча 113, 115 маяк 35 межаніна 113 межань 113 мекішы 113 мел 113 мелізна 113 меліна 113 мелкаводзь 113 мелката 113 мель 113 мельстынь 113 мейсца 114 мерва 114 мергель 114 мерлевіца 114 места 41, 105, 114 месца 114 месцечка 117 месціна 105, 114 месціначка 117 месцінка 117 мета 35, 114 метавішча 114 мецішча 95 мечаўнік 117 мешань 114 мешканье 189 міжгор’е 114 міждадарожжа 114 міждарожжа 114 міжрэчча 114 міжыгар’е 114 міліца 114 мілюга 114 мірэчча 117 млін 114 млын 114 млынішча 114
мовніца 116 могальнік 114 могілкі 114 могільнік 114 могліцы 114 мокрадзь 112 мокрае 112 мокрычча 112 моладзь 112 моліца 93, 114 мольбішча 114 морг 114 мосцішча 112 мох 114 мочышча 113 мошышча 113 мул 114 мулец 114 муль 115 муляка 115 мурава 115 мўрава 115 муравейнік 115 муравельнік 115 муравённік 115 муравіннік 115 мурашкі 115 мурашнік 115 муравей 115 мураг 115 муражына 115 мураўё 115 мураўнік 115 мурог 115 мурожка 115 мурожніца 115 муроўка 115 мут 115 мутва 115 мутвіца 115 муць 27, 115 мучанік 115 мучка 115 мушарына 115 мхенішча 115 мшара 116 мшарнік 116 мшарня 116 мшарынне 116 мшарышча 116 мшышча 113, 115 мывалька 116 мыза 116 мыйня 116
мыл 114 мылец 116 мыльня 116 мынка 114 мыс 117 мыта 117 мытніца 117 мытня 117 мыўніца 116 мычка 115 мышнік 75, 117 мэргель 114 мядзеліна 117 мяжа 117 мяжніца 117 мякаць 119 мялізна 114 мяліна 114 мяліня 114 мялкоцце 113 мяльстынь 114 мяльстыня 114 мярзляк 117 мялынь 114 мярлог 117 мярлога 117 мярэча 117 мярэчча 117 мястэчка 117 мясцечка 117 мясціна 105, 114, 117 мятла 117 мятліца 117 мячэўнік 117
Н
Набой 118 навалака 67 навасады 118 навіна 118 навіна 41, 118, 201 навінка 118 навоз 118 навозы 118 навызвалічча 120 навяк 118 нагарт 120 нагартнішча 120 надбавак 118 надбаўка 118 надберажжа 118 надворак 118
надвор’е 118 наддатак 118 наддача 118 наддачка 118 надзел 118 надмагільнік 118 наднямонне 118 надовень 119 нажма 119 нажор 119 нажым 119 накап 119 накат 118, 119 накоп 119 накрызь 119 налецце 76 намаразь 119 намастыр 119 намет 189 намыў 119 намякаць 119 намякуша 119 нандача 118 нанос 119 напаль 39 напаля 39 напанаўзберажжа
120 напаўзназагароддзе 41 наплынь 119 наплыў 119 напор 119 нарына 119 нарэз 119 насада 120 насадка 120 насаў 120 населіца 120 наспа 120 наспачка 120 настлыш 119 насцёл 120 насціл 120 насып 120 насыпка 120 натап 120 наток 119 наўзбалатвішча 120 наўзберажжа 120 наўзбярэжжа 120 наўзвазярышча 120 наўзвалле 120 наўзгорнічча 120
наўззазер’е 120 наўзлужжа 120 наўзлужышча 120 наўзлузенне 120 наўзпаўзбалатоўе 120 наўзровічча 120 наўкоссе 120 напаўзровішча 120 наўзроўе 120 напаўзбалотвічча 120 наўзбалацце 120 наўзбалаццё 120 наўзболацце 120 наўкос 120 наўскасіна 175 наўсхонасць 120 наўсцяж 81 нахіл 120 нацек 120 нацёк 120 націск 119 націскі 119 начлег 114
нашлег 114 небакрай 120 недаборак 121 недаборкі 121 недакос 121 недакосак 121 недакоскі 121 недасевак 121 недасевічча 121 недасеў 121 нейсхадзімасць 121 немарач 121 немарачча 121 немень 121
немерач 121 немерача 121 немярэч 121 немярэча 121 немярэчча 121 непрахадзь 121 непрык 121 нерасцёлішча 121 нерасцілішча 121 нерасцішча 121 неруш 121 нетра 121 нетры 121
неўдаба 122 ніва 121
ніжня 121
ніз 122
нізбіна 122 нізіна 122 нізіна 122 нізінка 64, 122 нізкота 122 нізок 122 ніскота 122 ніўка 122 нішчымніца 49 нор 119 нора 119 норма 122 норт 122 норы 119 ноў 122 ноўка 122 нура 119 нытэча 121 нявыдоба 122 няўдоба 122 няўдобак 122 няўдобіе 122 няўдобіца 122
О
Обжа 122 оз 123 ольс 123 опаль 123 опар 123 орыва 123 остраў 123 оступ 123 отсеў 123 отчына 123 оўсіска 17 оўсішча 17, 123 оўсянішча 123
П
Паазер'е 123, 140 паберажжа 123 пабойкі 123 пабрэжжа 123 пабярэжжа 123 пабярэжніца 123 паваддзе 123 павадзь 123 павадка 123 павадкі 123 павал 124 павалакі 124
павалка 124 павалока 124 паварот 124 паваротка 124 павіха 124 паводдзе 123 паводка 123 пагарак 124 пагар’е 124 пагарка 124 пагарылішча 124 пагарылле 124 пагарэлаўка 124 пагарэлішча 124 пагарэлле 124 пагарэц 124 пагляд 81, 124 пагноі 124 пагноінне 124 пагноішча 124 пагной 124 пагнойкі 124 пагон 59, 124 пагоня 124 пагорак 124 пагорка 124 пагост 124 пагосце 125 паграбішча 125 паграбы 125 пагранічча 125 пагранічышча 125 пагулянка 125 пагурак 55, 125 падазер’е 125 падалессе 125 падалессё 125 падалешнік 125 падалешша 125 падасетнівішча 125 падасетнішча 125 падасецішча 125 падасецце 125 падасіннік 125 падасяцішча 125 падаўзвалле 125 падбалатнішча 126 падбалатоўе 126 падбалацце 126 падбалаццё 126 падбалоцце 126 падберажжа 126 падбераззе 126 падбішча 140
падбор’е 126 падбяроззе 126 падбярэжжа 126 падбярэжышча 126 падбярэззе 126 падбярэзішча 126 падбярэзнішча 126 падвакнічча 126 падваконне 126 падвалічча 125 падвалле 125 падвальнішча 125 падвар’е 126 падвоканне 126 падвокнічча 126 падворак 126 падвор’е 126 падвор’іка 126 падвор’ішча 126 падворычча 126 падвышша 131 падвышэнне 126 падгаёк 126 падгай 126 падгара 126 падгараўё 127 падгароддзе 126 падгародзіца 126 падгародзішча 126 падгор’е 127 падгорнічча 127 падграддзе 127 падгрудак 127 падгуменне 55, 127 падгумнічча 55, 127 падгумнішча 55, 127 падгур’е 55, 127 падгусце 127 паддуб’е 127 паддуббе 127 паддубенне 127 паддубенства 127 паддубічча 127 паддубкі 127 паддубнічча 127 паддуброва 127 паддубы 127 паддулле 127 пад’езд 127 пад’елічча 127 пад’ёвінне 125 пад’ёвіннічышча 125 пад’ём 127 пад’ёўнішча 125
падзамёцішча 127 падзем’е 127 падземілля 127 падземмя 127 падзол 127 падзола 127 падзоліца 127 падзолле 127 падзь 127 падкасцелле 128 падкасцёлле 128 падклет 128 падклетак 128 падклетніцічча 128 падклетнішча 128 падклецічча 128 падклецце 128 падклён 128 падкова 128 падкокацце 128 падкормак 128 падкоссе 128 падкручча 128 падлесак 128 падлесне 128 падлессе 128 падлесце 128 падлешнічча 125 падлешша 125 падлешышча 125 падлога 128 падлужжа 128 падляпешнічча 125 падлясейкі 128 падлясеўе 128 падмежжа 129 падмежышча 129 падмяжэўе 129 падножжа 129 падол 129 падонкі 129 падонне 129 падонь 129 падора 129 падорка 129 падорня 129 падосецце 125 падосець 125 падоскі 129 падосні 129 падпар 129 падпечышча 129 падпеччышча 129 падпор 129
падпруддзе 129 падпярэселка 129 падпятнішча 129 падрасіна 130 падраска 130 падрост 128 падрычча 136 падрэчча 129 падсад 129 падсада 128, 130 падсечка 130 падсклад 130 падслепет 130 падслівічча 130 падслівянішча 130 падсліўе 130 падсліўнічча 130 падсліўнічышча 130 падсмужжа 130 падсочка 130 падстрэшша 130 падузвалле 125 падузгорак 130 падулесак 128 падураст 128 падушка 130, 145 пады 147 падзела 127 падзелы 127 падхаткі 130 падценне 130 падценніца 130 падцёкі 130 падшыў 130 падыгрушка 130 падыгрушышча 130 падыйгрушачча 130 падыйгрушша 130 падыйгрушнішча 130 пад’ябланавішча 130 пад’ябланічча 130 пад’ябланне 130 пад’язер’е 130 пад’ялінец 130 пад’ям’е 130 пад'ямічча 130 пад’ямнічча 130 пажа 39, 140 пажар 131 пажарніца 131 пажарнічышча 131 пажарнішча 131 пажарыска 131 .