Беларускія геаграфічныя назвы Тапаграфія. Гідралогія

Беларускія геаграфічныя назвы

Тапаграфія. Гідралогія
Выдавец: Навука і тэхніка
Памер: 256с.
Мінск 1971
85.21 МБ
Сцяшк.—‘Т. Ф. Сцяшковіч. Гаворкі Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці Беларускай ССР. Гродна, 1959.
Талст.— Н. 14. Т о л с т о й. Славянская географнческая термннологяя. М., 1969.	.
Уладз.— П. В. Владнмнров. Обзор южно-русскнх н западно-русскнх памятннков пнсьменностн от XI до XVII ст. Кнев, 1890.
Ул.-Буд.— М. Ф. Владнмнрскйй-Буданов. Крестьянское землевладенне в Западной Росснн до половнны XVI в. Кнев, 1892.
Ул.-Буд. 1889 —М. Ф. В л а д н м я р с к н й-Б у д а н о в. Очеркн по нсторнн Лнтовско-Русского права. I. Поместья Лнтовского государства. Кнев, 1889.
Хрэст. па гісі. бел. м.— Хрэстаматыя па Гісторыі беларускай мовы, ч. 1. Мінск, 1961,.
ЦДГА БССР — Цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў БССР.
ЦДЛА БССР — Цэнтральны дзяржаўны літаратурны архіў БССР (Мінск).
ЦДАСА — Цэнтральны дзяржаўны архіў старажытных актаў (Масква), ф. 1355, Магілёўская губ., № 9, лл. 1—75.
Цішч.— паведаміў I. К. Цішчанка.
Чуб.— П. П. Чубннскнй. Труды этнографнческо-статнстнческой экспеднцнн в Западно-Русскіш край, т. I. СПб, 1872.
Шат.— М. В. Ш а т э р н і к. Краёвы слоўнік Чэрвеньшчыны. Мінск, 1929.
Шатал.— Л. Ф. Ш а т а л а в а. 3 лексікі аднаго населенага пункта. «Беларускі лінгвістычны зборнік». Мінск, 1966.
Шахм — A. A. Ш а х м а т о в. йсследованне о Двннскнх грамотах XV в., ч. 1, 2. СПб, 1903.
Шпіл.— Павел Шпнлевскнй. Заметка белорусца о белорусском языке (рукапіс). СПб, 1853. Аддзел рукапісаў Бібліятэкі AH СССР (Ленінград), шыфр 1.3.50.
Шэйн —П. В. Ш е й н. Матерналы для нзучення быта н языка русского населеняя Северо-Западного края, т. III. СПб, 1902.
Ш э й н БП.— П. В. Ш е й н. Белорусскне песнн. Внтебск, 1869.
Шэйн 1886 — П. В. Шейн. Прнговоры нлн прнчеты о табаке. Этнографнческая заметка. «йзвестня нмп. обіц. люб. естеств. антр. іі этн.», т. 48, вып. 1. Труды этн. отд., кн. 7, 1886.
Юрч.—• Г. Ю р ч а н к а. Дыялектны слоўнік (з гаворак Мсціслаўшчыны). Мінск, 1966.
Юрч. НС — Г. Ф. Юрчанка. Народная сінаніміка. Мінск, 1969.
Юшк.— паведаміў М. А. Ю ш к е в і ч.
Янк.— Ф. М. Янкоўскі. Глускія гаворкі (дадатак). Канд. дыс. Мінск, 1954.
Янк. I — Ф. М. Янкоўскі. Дыялектны слоўнік. Мінск, 1959.
Янк. II — Ф. М. Я н к о ў с к і. Дыялектны слоўнік, II. Мінск, 1960.
Янк, III—Ф. М. Янкоўскі. Дыялектны слоўнік, III, Мінск, 1971.
Ярасл.—■ С. й. Ярославцев. Город Клнмовнчн. «Запнскя Северо-Западного отделення ямп. географнческого обіцества», кн. 4. Внльна, 1914.
Яск.— паведаміў А. Яскевіч.
Геаграфічныя назвы
Звесткі, выкарыстаныя ў слоўнікавых артыкулах, запісаны ў розны час і ў розных раёнах. Скарочаныя адміністрацыйныя назвы раёнаў, абласцей, паветаў, губерняў прыводзяцца ў тым выглядзе, у якім яны існавалі ў час запісу. Назвы раёнаў даюцца без слова «раён».
Азар.— Азарыцкі Азяр.—■ Азярышчанскі Арш.— Аршанскі Асіп.— Асіповіцкі Астр.— Астравецкі Ашм.—• Ашмянскі
Бабр.— Бабруйскі лавет Баран.— Баранавічы Барыс.— Барысаўокі Бельск.— Бельскі павет
Бераст,— Берастовіцкі
Беш.— Бешанковіцкі
Браг.— Брагінскі
Брасл.— Браслаўскі
Брэст.— Брэстчына
Буда-Каш. — Буда-Кашалёўскі
Бых.— Быхаўскі
Бяг,— Бягомльскі
Бял,—Бялыніцкі Бяр.— Бярозаўскі
Бярэз.— Бярэзінскі Валож.— Валожынскі Ваўк.— Ваўкавыскі Ветк.— Веткаўскі Віл.— Вілейскі павет Вілен.— Віленшчына Віц.— Віцебшчына Вор.— Воранаўскі Выс.— Высачанскі Высок.— Высокаўскі Ганц.—• Ганцавіцкі Гарад,— Гарадоцкі Гарадз.— Гарадзішчанскі Глуск.— Глускі Глыб.— Глыбоцкі Гом.— Гомельшчына
Гор.— Горацкі
Гродз.— Гродзеншчына Дзів.— Дзівенскі Дзіс.— Дзісенскі Дзярж.— Дзяржынскі Дзятл.— Дзятлаўскі Добр.— Добрушскі Докш.— Докшыцкі Драг.— Драгічынскі Дрыб.— Дрыбінскі Дрыс.— Дрысенскі Дубр.— Дубровенскі Ельск.— Ельскі Жалуд,— Жалудоцкі Жлоб.— Жлобінскі ЖытК.— Жыткавіцкі
Зах, Бел.— Заходняя Беларусь Зэльв.— Зэльвенскі Ів.—■ Івянецкі Іван,— Іванаўскі Івац.—■ Івацэвіцкі Ігум.—• Ігуменскі павет Іў.—• Іўеўскі
Калінк.—Калінкавіцкі Кам.— Камянецкі Камар.-^ Камарынскі Кап.— Капыльскі Кар.—■ Карэліцкі Карм.— Кармянскі Кастр.— Кастрычніцкі Касц,— Касцюковіцкі Кір,— Кіраўскі Клім.— Клімавіцкі Кліч.— Клічаўскі Кобр.—Кобрынскі Краснап,— Краснапольскі Кругл.— Круглянскі Круп.— Крупскі
Крыв.— Крывіцкі Крыч.— Крычаўскі Кузн.— Кузняцоўскі Лаг.— Лагойскі Лагіш.— Лагішынскі Лельч.—■ Лельчыцкі Леп.— Лепельскі Лёзн.— Лёзненскі Лід.— Лідскі Лун.— Лунінецкі Люб.—• Любанскі Лях.— Ляхавіцкі Маг.—• Магілёўшчына Маз.— Мазырскі Малар,— Маларыцкі Маладз.— Маладзечанскі Маст.— Мастоўскі Меж.— Межынскі Міёр.— Міёрскі Міласл,— Мілаславіцкі Мін.— Міншчына Мсцісл.—■ Мсціслаўскі Мядз.— Мядзельскі Навагр.— Навагрудскі Нар.— Нараўлянскі Нов.— Новамышынскі Нясв.— Нясвіжскі Пар.— Парыцкі Паст,— Пастаўскі Петр.— Петрыкаўскі Пін.— Піншчына Пл.— Пліскі
Плешч.— Плешчаніцкі Пол.— Полацкі Пруж.— Пружанскі Пух.— Пухавіцкі Рагач.— Рагачоўскі Рас.— Расонскі Расн.—• Раснянскі Росл.— Рослаўскі павет Рудз,— Рудзенскі Рэч.— Рэчыцкі Сал,— Салігорскі Светл.—■ Светлагорскі Свісл.— Свіслацкі Свянц.— Свянцянскі павег Себеж.—• Себежскі павет Сен.— Сенненскі Сіроц.— Сіроцінскі Скідз.— Скідзельскі Слаўг,— Слаўгарадскі Слон.— Слонімскі павет Слуцк.— Слуцкі павет Смал,— Смалявіцкі
Смален.— Смаленшчына
Смарг.— Смаргонскі Сміл.—• Смілавіцкі Ст.-дар.— Старадарожскі Староб,— Старобінскі Стаўбц.— Стаўбцоўскі Стол.— Столінскі
Сур.—• Суражскі
Сядл.— Сядлецкая губерня Т ал.— Т алачынскі
Тур.— Тураўскі
Уздз.— Уздзенскі
Уш.— Ушацкі
Хал.— Халопенічы
Хойн.— Хойніцкі
Хоц.— Хоцімскі
Чав,— Чавускі
Чач.— Чачэрскі
Чашн.— Чашніцкі
Чырв.'Слаб. — Чырвонаслабодскі
Чэр.— Чэрыкаўскі
Чэрв.— Чэрвеньскі Шарк,— Шаркаўшчынскі Шацк.— Шацкі Шкл.— Шклоўскі Шум.— Шумілінскі Шчуч.— Шчучынскі
Іншыя скарачэнні і абазначэнні
адз. зах.— адзінка захоўвання ак.— аколіца
б.— адваротная старонка рукапісу
бел. літ.— беларускае літаратурнае слова
б. пас.-былы пасёлак б. в.— былая вёска б. х.— былы хутар в.— вёска вобл.— вобласць воз.— возера вол.— воласць воп.— вопіс вул.— вуліца г.—• горад гл.— глядзіце г. п.— гарадскі пасёлак губ.— губерня жарт.— жартаўлівае зб.—• зборнае інв,— інвентар К.— карта ДАБМ К.— геаграфічная карта л.—• ліст лац.— лацінская назва л. пр.— левы прыток ракі м.— мужчынскі род м,— мястэчка
нас. п.— населены пункт пав.— павет параўн,—• параўнайце
пае.— пасёлак
паўдн.-зах.— паўднёва-заходнія гаворкі
паўн.-ўсх.— паўночна-ўсходнія гаворкі
паўсям.— паўсямесна
п. г. т.— пасёлак гарадскога тыпу
пр,— прыток
пр. пр.— правы прыток ракі
р.— рака
руск,— руская назва
с.— сяло
ск.— скрутак
спр.—• справа
с/с —• сельскі савет
ст.—• станцыя
ст.— стагоддзе
стар,— старажытнае слова, значэнне
ст.-бел.— старажытнае беларускае слова
стар.-бел. літ. — старажытнае беларускае літаратурнае слова
ф-к —• фальварак
ф — фонд
х.-— хутар
□ — за знакам квадрат даюцца назвы ўрочышчаў, вёсак, гарадоў, рэк
ЗМЕСТ
Прадмова	3
Слоўнік	5
Індэкс	212
Спіс прынятых скарачэнняў	247
Выкарыстаныя крыніцы	247
Геаграфічныя назвы	253
Іншыя скарачэнні і абазначэнні	255
Нван Яковлевйч Яшкйн
БЕЛОРУССКНЕ ГЕОГРАФНЧЕСКНЕ НАЗВАННЯ
На белорусском яізыке
Нздательство «Наука н технпка». Мннск, Ленннскнй проспект, 68.
Рэдактар М. Дубоўская Мастацкі рэдактар В. Саўчанка Тэхнічны рэдактар I. Валахановіч Карэктар М. К а л я д a
AT 12866. Здадзена ў набор 6/VII-71 г. Падпісана да друку 14/IX-71 г. Фармат 84X108732. Друк. арк. 8,0. Ум. друк. арк. 13,4. Уч.-выд. арк. 13,4. Выд. зак. 948. Друк. зак. 613. Тыраж 2800 экз. Цана 1 р. 04 к. Друкарня імя Францыска (Георгія) Скарыны выдавецтва «Навука і тэхніка» АН БССР і Дзяржкамітэта CM БССР па друку. Мінск, Ленін* скі праспект, 68.