Беларускія геаграфічныя назвы Тапаграфія. Гідралогія

Беларускія геаграфічныя назвы

Тапаграфія. Гідралогія
Выдавец: Навука і тэхніка
Памер: 256с.
Мінск 1971
85.21 МБ
уклон 194 уклясласць 195 украіна 195 украйна 195 укрыжаванне 195 улатоўк 195 улева 196 уліў 196 уловы 195 улукі 195 улус 17, 195 улусы 17 умежак 195 умет 52 умуражэнне 195 упад 195 упадзіна 195 упын 49, 195 упярока 195 упярочка 195 упярэчка 195 уразору 195 уразорыну 195 урожжа 195 уроскід 195 уроскідзь 195 уроскідка 195 уруга 195 уружжа 195 урун 195 урунь 195 уручча 195 урэх 193 урэчча 195 усадзьба 186 усклад 196 ускраек 196 ускраіна 196 ускрай 196 ускрэм’е 196 усодзішча 196 усох 196 успезак 196 усплавіна 196 успол 196 усполле 196 уссопак 195 уссылка 196 устаў 196 усток 196 усход 196 усходцы 196 усходы 196 усце 196
усцюг 196 усцяж 81 усядзібка 186 усянішча 197 уталаз 197 утулаз 197 ухаб 197 ухаба 197 ухалода 197 ухлясласць 197 ухлясць 197 уцятнік 197 участак 197
Ф
Фабрык 197 фаліварак 197 фальбарак 197 фальварак 197 фашына 197 ферма 198 фоліварак 198 фольварак 198 фольварычча 198 фолюш 198 фундуш 198 футар 200
X
Хады 139 халаднік 198 халадок 198 халепа 198 халі 198 халіварня 197 халіпа 198 халміна 198 халмінка 198 халуга 39 халуй 198 халупа 26 халхоліца 199 хамёлка 198 хата 198 хатнішча 198 хатка 198 хаўня 185 хацішча 198 хашч 199 хваіна 199 хвайняк 199 хваліварак 197
хвальварак 197 хваля 199 хвізон 199 хвіля 198, 199 хвірма 197 хвішка 199 хвойнік 199 хвольварак 197 хвораст 199 хвошч 199 хвоя 199 хелхло 199 хехла 199 хіб 199 хібень 199 хібок 199 хібянёк 199 хівізон 199 хіжа 26, 199 хізон 199 хіл 199 хім 199 хіміна 199 хірма 198 хлёхаць 199 хліпата 198 хліхацінне 198, 199 хліхаццё 199 хлюда 198 хлуды 199 хлюпа 198 хлюпінь 198 хлюпота 198 хлюпоцце 198 хлявішча 199 хлякаць 198 хляпа 198 хляпоцце 198 хляўнішча 199 хмарок 201 хмелішча 200 хмельнішча 200 хмеля 200 хмуза 200 хмузняк 200 хмыз 200 хмыза 200 хмызнік 200 хмызнічак 200 хмызняк 200 хмызок 200 хмызюк 200 хмызяк 200 хмызянок 200
хмялёк 200 хмялішча 200 хмяльнішча 200 ход 132, 200 холіварак 57, 197 холм 200 холхла 199 хольварак 197 хольвар’е 198 хольварк 197 хольварычча 198 хоўм 200
хоўхла 199
храпа 200 храпкі 200 храсні 200 храставая дарога 200 хруст 200 хура 200
хутар 200
ц
Цагелка 200 цагельня 200 . цаглярня 200 цалізна 200
'цалік 201
цаліна 201 царковішча 201 царквянне 201 царкоўе 201 цвердзіна 201 цвердзь 201 цвёрж 201 цвінтар 201 цвінтар 201 цвярдзіж 201 цвярдзінь 201 цвярдынь 201 цвярдыня 201 цвярдыня 201 цеглавіна 201 цеклась 201 цеклаць 201 цекунец 202 целішча 201 целязна 200 цемрач 201 цень 201 ценячок 201 цеплішча 202 церабеж 202 церабёж 202
церабейня 202 церабень 202 церабленне 90, 202 церцеж 204 цесніна 203 цеча 202 цечавіна 202 цечайня 202 цечка 202 цёк 202 цёмінка 202 цёмны лес 199 ціна 202 ціня 202 ціхавод 202 ціхаводзіна 202 цмёнтар 201 цмінтар 201 цмок 43 цурок 202 цурчок 202 цыбуленне 202 цыбулінішча 202 цыбулічышча 202 цыбулішча 202 цыгельня 202 цырка 202 цэмра 202 цэнтр 202 цэрквішча 202 цякліца 202 цякун 202 цяленішча 201 цяленне 201 цеменка 201 цемналуг 201 цямрэжнік 201 цянёк 201 цяняк 201 цяпліцы 202 цяплішча 202 цяплянішча 203 цяплянне 203 цяпляннівічышча 203 цяпцюжнік 201 цясмень 203 цясмінь 203 цясніва 203 цяснядзь 203
Ч
Чагарнік 203 чагарнік 203 чалізна 203
чало 203
чужаня 205
шліхота 198
чапа 203
чужбіна 205
шляк 206
чапіна 203
чужына 205
шлях 206
чапы 203
чур 52, 94
шляхбаўма 76
чапыжнік 203
чыгунка 205
шмат 207
чарнагалоў 177
чырнуха 205
шматок 105, 207
чарназём 203
чырта 94
шмык 207
чарналес 203
чыры 205
шнор 207
чарналесіца 203
чыставіна 205
шнур 207
чарналессе 203
чыстаполе 205
шнурына 207
чарналіс 203
чыстаполіца 205
шопа 207
чарнёлішча 203
чысцік 205
шосса 206
чарнілішча 203
чысць 205
шпачча 207
чарніцы 203
чысцядзь 205
штанкі 207
чарнічнік 203
чэрці 204
штаны 207
чарнішнік 203
чэрчэж 204
штахэтнік 207
чарноземель 203
чэснык 204
штых 207
чарот 203
чэч 205
штычына 37
чаротнік 204

шуба 207
чарта 204
ІП
шубень 207
чарцеж 204

шуга 206
чарцяж 204
Шавялі 205
шум 208
чарэт 204
шаламок 205
шуметнік 208
чарэшнік 204
шалаш 205
шуметнішча 208
чарэшаннік 204
шаліпа 198
шупшына 208
часнаковішча 204
шалом 205
шупшыннік 208
часночышча 204
шалызнік 75, 102, 205
шурачкі 208
часнычышча 204
шар 206
шурка 208
часнышча 204
шарон 206
шчабаліна 208
часцеж 204
шаронак 206
шчадрэц 208
часцернік 204
шарос 206
шчаклетчык 208
часцік 204
шарош 206
шчарэц 208
чата 204
шарошка 206
шчвыр 65
чачотка 119
шарпак 206
шчыпчыннік 208
чахарня 204
шарун 206
шчыр 208
чашча 204
шархоба 206
шчырка 208
чашчоба 204
шархоцце 206
шчырына 208
чашчожнік 204
шарэн 206
шчырэп 208
чашчыня 204
шарэш 206
шчырэц 208
чашчэба 204
шатва 206
шчытняк 208
чашчэжнік 204
шаты 206
шыбельніца 208
чвір 204
шаўлюга 205
шыбеніца 208
чвірок 204
шаўлюжнік 205
шыіна 208
чвыр 204
шаха 206
шылега 174
чвырэц 204
шахаўніца 206
шыпшыннік 208
чмура 204
шахаўня 206
шыпшыны 208
чопкі 203
шахта 206
шыя 208
чорная ступа 200
шахты 114, 206
шэвялі 205
чорны лес 203
шаша 206

чоснік 204
шелепнпк 110
Ю
чот 204
шкода 206

чотка 204
школіца 206
Юр 208
чоткі 204
школішча 206
юра 208
чужаніца 205
школка 206
юрага 209
я
ялавінне 209
яруга 210

ялая зямля 209
ярывічышча 211
Явар 209
яленец 209
ярывішча 211
яварышча 209
яліна 209
1 ярый 63
явір 63
яліна 209
ярына 210
явірнік 63
яллё 209
ярына 210
явірнішча 63
ялосмыч 209
ярычышча 211
явірняччо 63
ялюга 210
ярышча 211
явіррё 63
яляжнік 209
ясачка 209
явірышча 63
яма 20, 210
ясва 209
ягаднік 209
ямачча 210
ясеніна 211
ягадніца 209
яміна 210
ясеннік 211
ягоднік 209
ямінка 210
ясень 211
ягруснік 209
ямка 89, 111, 210
яска 209
ядленец 209
ямкіння 210
яскіня 211
ядловец 209
ямнае 210
ясяніна 211
яз 209
ямнуцце 210
ясяннік 211
язаўка 209
ямчына 210
ятка 211
язвіна 209
ямчына 210
ячанне 211
язда 209
яндоўка 210
ячмёніца 211
язік 209
яр 210
ячменічышча 211
язок 209
ярабіннік 210
ячмёнішча 211
язовішча 209
яравіна 210
ячменна аржышча 211
язоўе 209
яравішча 210
ячмяніна 211
язы 209
яравое 210
ячмянішча 211
ялава 209
ялавец 209
ярай 209 ярка 210
ячнішча 211
ялавіна 209
ярнае 211
ячына 211
ялавіна 209
яруга 210
яшчур 76
СШС ПРЫНЯТЫХ СКАРАЧЭННЯЎ
Выкарыстаныя крыніцы
АВАК — Акты, нздаваемые Внленской археографнческой компссней, т. II. Внльно, 1880; т. XIII, 1886.
АВК — Акты, пздаваемые Внленской комнссней для разбора древннх актов, т. 1—39. Внльна, 1865—1915.
Адам,— Е. A. Адамовнч. Топоннмня н мнкротопоннмня Случчііны. Автореферат канд. дмсс. Мннск, 1966.
АЗР — Акты, относяіцнеся к нсторнн Западной Россіін, собранные н нзданные археографнческой комнссней, т. 1—15. СПб, 1863— 1892.
АЛМ — Акты Лнтовской метрнкн, т. I, вып. 1. Варшава, 1896.
Алякс.— Л. В. Алексеев. Полоцкая земля (Очеркн псторнн Северноіі Белорусснн) в IX—XIII вв. М.., 1966.
Ант.— A. К. А н т о н о в н ч. Язык судебной (актовой) кннгн Каунасского суда 1566—1567 гг. Автореферат канд. днсс. Вшіьнюс, 1961.
Араш.— А. У. Арашонкава, Е. I. Грынавецкене, I. П. К ава льчук, Ю. Ф. Мацкевіч, Я. М. Рамановіч, A. I. Ч а б я р у к, Л. Ф. Ш а т а л а в а. Да лексіка-семантычнай дыферэнцыяцыі ў беларускіх народных гаворках. «Весці АН БССР», 1971, № 1. Серыя грамадскіх навук.
Археагр.— Археографнческнй сборннк документов, относяіцнхся к нсторнн Северо-Западной Русн, нздаваемый прн Управленнн Внленского учебного округа, т. I. Вяльна, 1867.
АЮЗР — Акты, относяіцнеся к ясторнн Южной н Западной Россян, собранные н нзданные Археографнческой комнссней, т. 14. СПб, 1889.
Бак.— паведаміла A. К. Бакуновіч.
Бах.— паведаміў А. Я. Баханькоў.
Бел.— Белоруссня в эпоху феодалнзма, т. I. Мннск, 1959.
Бел. дакастр. проза — Беларуская дакастрычніцкая проза. Мінск 1965.
БелСЭ — Беларуская савецкая энцыклапедыя, т. 2. Мінск, 1970.
Бес —М. В. Бессараба. Матерналы для этнографнн Седлецкой губерннн. Сб. ОРЯС, т. 75, № 7. СПб, 1903.
БНТ — Беларуская навуковая тэрміналогія. Вып. 3. Геаграфічныя і касмаграфічныя тэрміны і назвы нябесных цел. Мінск, 1923.
БРС — Белорусско-русскнй словарь. М., 1962.
Булг,— Д. Г. Булгаковскнй. Пннчукн. Этнографнческнй сборннк. СПб, 1890.
Бяльк.— I. К. Бяль.кевіч. Краёвы слоўнік усходняй Магілёўшчыны. Мінск, 1970.
Бяр.— Лекснкон славеноросскнй Павмы Берынды. Кнев, 1961.
Бяс.— П. Бессонов. Белорусскне песнн. М., 1871.
Вал.— паведаміў М. А. Валяшкевіч.
1900^ЭРК ~ Вэркэлзбаўскі летапіс. «Могнлевская старнна». Магілёў,
Вас.— паведаміў М. С. Васілеўскі.
Гал.— Фёдор Голотузов. Заметкн касательно белорусского наречня. Мнтава, 1852.
Гарб.—Н. Горбачевскнй. Словарь древнего актового языка Северо-Западного края н царства Польского. Внльна, 1874.
Гар —М. Гарэцкі. Невялічкі беларуска-маскоўскі слоўнік, выд. Вільн(я, 1921.
Герм.— К. Т. Г е р м а н н. О начале н успехах .межевання в Росснн. «Вестннк Европы», ч. СХХІІ, № 3, февраль. М„ 4822.
Гільт,—Петр Гнльтебрандт. Сборннк памятннков народного творчества в Северо-Западном крае, вып. 1. Внльна, 1866.
Горкі — Белорусскве слова, собранные в местечке Горках Могнлевской губерннн Оршанского уезда (рукапіс). Архнв AH СССР (Ленннград), ф. 216, воп. 4, № 293.
Грыг. 1838—1840 — Н. II. Грнгоровнч. Собранне слов лнтовско-русского (белорусского) наречня. По мужвцкому выговору (рукапіс), 1838—1840. ЦДЛА БССР (Мінск), ф. 796, воп. 1, адз, зах. 8765.
Грыг. 1850—Словарь белорусского наречня (рукапіс), 1850. ЦДЛА БССР (Мінск), ф. 796, воп. 1, адз. зах. 8768. '
Грыг. 1851—Словарь западно-русского наречня (рукапіс), 1851. ЦДЛА БССР (Мінск), ф. 796, воп. 1, адз. зах. 8769; ф. 796, воп. 102, спр. 41.
Грынч.— Б. Д. Грннченко. Словарь украннского языка, т. IV. Кнев, 1909.
Гул.— М. Г уленко. Средн болот п лесов. М., 1899.
ДАБМ — Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963.
ДАБМ Кам,— Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Уступныя артыкулы. Даведачныя матэрыялы і каментарыі да карт. Мінск, 1963.
Дабр.— В. Н. Добровольскнй. Смоленскнй областной словарь. Смоленск, 1914.
Дабр. ч. IV — В. Н. Добровольскнй. Смоленскнй этнографвческвй сборннк, ч. IV. Зап. РГО, т. 27, 1903.
Дразд,—Язэп Драздовіч. Слоўнікавы матэрыял для беларускай этнаграфічнай энцыклапедыі. Піншчына (рукапіс), 1926. Аддзел рукапісаў бібліятэкі АН ЛітССР.