Беларускія геаграфічныя назвы Тапаграфія. Гідралогія

Беларускія геаграфічныя назвы

Тапаграфія. Гідралогія
Выдавец: Навука і тэхніка
Памер: 256с.
Мінск 1971
85.21 МБ
загумённічча 70 загуменне 70 загумнечча 70 загумнічча 70 загўнчык 70 задарожжа 70 задворак 70 задворніца 70 задма 70 задзьма 70 задуброўе 70 задубы 70 задува 70 зады 70 заезд 70 заездкі 63 зажор 70 зажора 70 зазер'е 66 зазернішча 66 зазерря 66 зазерышча 66 зазяроўе 66 заімак 71 займанне 71 займаннё 71 займішча 71 закабаек 71 закабакі 67 закабалак 71 закабаліна 66 закабаліна 71 закабень 71 закабоўка 71 закавулак 71 закавуліна 71 заказнік 71 закакарўчына 66 закаключына 71 закалле 71 заканабай 68 заканабаліна 71 заканавулак 71 заканавуліна 71 заканурак 71 закат 71
закла 71 заклясласць 71 закол 71
закоп 71
закос 71
закоса 71
закосак 71 закот 71 закота 72 закошанне 71 закрут 72 закрутка 72 закрўтка 72 закубань 72 закузінне 72 закузнічча 72 закузнечча 72 закустаўё 72 закустоўе 72 закусточча 72 закустычча 72 закустэіння 72 закустэічча 72 закусціння 72 закусцічча 72 закусцішча 72 закутак 72 закуцце 72 закуць 72 залвань 72 залёва 72 залег 72 залеж 72 залессе 72 залесы 72 залешкаўе 66 залешша 66 залёгі 72 залівішча 72 заліпаўё 73 заліпачча 72 заліпіннік 73 заліпічча 72 заліпішча 72 заліпнік 72 заліпнічча 72 заліпнішча 72 заліпняк 72 заліпняччо 72 заліпцам 72 заліпчанне 73 заліпчаннік 73 заліў 73 залога 73 заложжа 73 залом 73 залонь 73
залуга 73 залужжа 73 зальховічышча 66
зальхоўе 66 зальшэвінне 66 заляддзе 73 заляпешнічча 66 заляпешнішша 66 заляснічча 73 замак 73 замастовічча 73 замасточча 73 замасцёўе 73 замасцічча 73 замежак 73 замосце 73 замосцішча 73 замочышча 73 замошша 73 замошыца 73 замчышча 73 заназабалацічча 67 занева 74 заніманне 71 заольша 74 запаведнік 74 западзабалацце 67 западзіна 74 западзь 74 западлае месца 74 запалянне 74 запаназаболацце 67 запаскі 74 запашка 74 запесак 74 запесачча 74 запінь 49 заплаў 74 заплёссе 74 заплотак 74 заплоцце 74 заполле 74 запольнішча 74 запрасілле 41 запрасілле 74 запраслічча 74 запраснічча 74 запруда 74 запруддзе 74 запруднік 74 запрэтнік 75 запясоч 75 запясочча 75 запясочышча 75 зараковічча 75 зарасель 75 зарасень 75
зараслі 75 зарасль 75 зарасля 75 зараснік 75 зарасняк 75 зарасцень 75 зарасць 75 зараўчак 75 зараўчаковішча 75 зараўчакоўнішча 75 зараўчаччо 75 зараўчэшнік 75 заровінне 75 заровічча 75 заровічышча 75 зарог 75 зарожак 75 зарожкі 75 зарослае 75 зароўвя 75 зароўе 75 зароўнічча 75 заружжа 75 заручышча 75 заручэўе 75 заручча 75 заруччэўе 75 зарэчча 75 зарэчышча 75 заряковішча 75 зарякоўе 75 заряччэўе 75 засада 73 засака 73 засапка 42 засапка 76 засевак 76 заселкі 76 заселле 76
засень 76 засеў 76 засеча 76 засёлак 76 засіна 76 засінка 76 заскароджаванне 76 заскароджанне 76 заскародзьбінне 76 заспа 42
заспа 76
засплынь 76
застава 76 засценак 76 засценка 76
засценне 76 засцень 76 засценье 77 засып 77 засьва 76 затока 77 затон 77 затопа 77 затор 77 затулак 77 затха 78 затылак 78 заўголак 78 заўголле 78 заўгрэх 193 заўружжа 75 захад 78 захалуссе 78 захва 78 захін 40 захісць 40 захлястка 78 заход 78 захрасласць 78 захрастка 78 зацаркавіннішча 78 зацарквянне 78 зацарковішча 78 зацаркоўе 78 заціш 78 зацішак 78 зацішак 78 зацішша 78 зацэркаўе 78 зацэрквінне 78 зацемак 76 зацень 76 зацён 76, 78 зацьма 78 зацякляссе 78 зацянянне 76 зашлешша 79 зашляхоўе 79 зашляшша 79 зашчыта 79 збег 72 збішча 79 збовінне 79 збоінне 79 збоішча 79 збой 79
зборышча 79 збочына 79 збочынне 79
звалка 79
зыбень 81
іспол 83
званіца 79
зыбеча 81
істока 83
званіца 35
зыбіна 81
іструбішча 83
званніца 79
зыбічына 81
іструга 83
зварата 79
зыбката 81
іўнае 83
зварота 79
зыбун 81
іўнік 83
звярынец 79
зыбчасць 82

згіб 79
зыбша 82

зглішча 79
зыгарада 69
К
згон 79
зыр 81

згорак 79
зяб 82
Кабагня 83
здмух 61
зябер 81
кабаня 83
здрая 79
зябліва 82
каверт 77
здрой 79
зябло 82
кавець 83
здруй 79
з’яжджанне 80
кагацішча 83
здуха 80
зялеза 82
кадалбец 84
здухавіна 79
зялезка 204
кадаўб 84
здыхавіна 79
зяленіва 82
кадаўбіна 84
з’езд 80
зялёнка 82
кадоўбіна 84
з’едзішча 80
зямля 82
кажух 84
з’еддзе 80
зяро 80
казан 84
з’едзь 80
зярэмя 82
казаргаць 84
зёлена 80

казелец 84
зелень 80
I
казёл 133
зельдга 80

казёншчына 84
зеляніва 80

казіна 84
зеляніна80
Ігрышча 82
казінец 84
земенне 80
ізмылішча 82
казна 84
зёмніца 80
іл 82
казулька 133
зер 80
ілок 22
казюлька 133
зерца 80
ільнішча 82
кайдуб 84
зём 80
імшаліна 82
какажух 84
з’ём 80
імшар 82
какарузішча 100
зібень 80
імшара 13, 82
какарузнішча 100
зімавішча 80
імшарнік 82
каксагызішча 84
зімаўё 80
імшарына 82
каксагызнік 84
зімнік 81
імшарына 82
каксаізішча 84
зімняк 81
імшарышча 82
каксаізнік 84
зімовішча 81
імшарышча 13
кал 84
зімніца 81
ірай 41
калаболацце 109
зламы 81
ірій 41
калаварот 84
злевішча 81
іржа 82
калавіна 87
зліў 196
іржавец 82
калагумнічча 84
злог 81
іржавіна 82
каладзец 84
злом 81
іржавінне 83
каладзьня 84
змена 81
іржавінне 83
калазня 84
змяіннік 81
іржанішча 83
калакалушша 85
знаймён 43
іржаўка 82
калалужжа 85
знак 35, 171
іржаўлінне 82
каламута 85
зрубішча 81
іржонне 83
каламуць 85
зухвіна 194 зыб 81
іржышча 83
каланіца 52
каланічына 85
зыбаўка 81 зыбель 81
іржэуе 83
іржэўнік 83
калатоўка 85 калатуха 52
калатуша 52, 85 калаўрот 91 калдабан 85 калдавіна 85 калдоба 85 калдобіна 85 калдобніна 85 калдоўбіна 84, 85 калдужына 85 калдыба 28, 85 калдыга 28 калейка 205 калектар 85 калена 85 каленіца 5 каліннік 85 каловіна 85, 87 каловішча 85 калога 86 калода 55 калодзеж 86 калодзедзь 86 калодзец 86 калбдзёдзь 86 калопія 86 калопнішча 88 калтавіна 86 калтоба 86 калтобай 86 калтобіна 105 калубалацце 109 халужка 86 калужына 86 калчачэя 86, 188 кальварыя 86 калыба 86 калюга 86 калюгавіна 87 калюгвіна 86 калюгжына 87 калюжа 87 калюжына 86 каляболацце 109 калявіна 87 каляганачча 154 калягіна 87 каляіна 87 каляложжа 87 калялужжа 85
калямежжа 87 каляўзвалле 87 каляўлужжа 85 каляюга 87 каляюжына 87 каляя 87 каменне 87 камень 87 камлыга 87 камлыжжа 53, 87 камлыжка 87 камлыжына 87 камлюга 87 камок 87 камора 87 камух 87 камушша 87 камяга 87 камяжжа 87 камяжыіпча 87 камяк 87 камяніца 88 камячышча 87 канава 88 канал 88 канапелішча 88 канаплеўе 88 канаплішча 88 канаплянік 88 канаплянне 88 канапляннік 88 канаплянішча 88 канаўка 64, 88 канеўка 88 каноплішча 88 канец 88 канцы 88 канчалі 88 канчане 88 кончыцы 88 канюшынішча 88 канюшышча 88 капа 88 капавішча 89 капаж 89 капальня 89 капаніца 89 капанка 89 капеж 89 капец 89 капечышча 89 капішча 114
каплё 89 капліца 89 каплічышча 89 капуснік 89 капуснічча 89 капусценішча 89 капусцішча 89 капшук 89 капяк 89 капячышча 89 кара 89 каранцін 76 кардаплянік 90 кардон 89 кар’ер 89 карёмачка 196 карма 89 карнавўгал 90 каромісел 43 каромісіл 43 кароўнішча 90 картаплішча 90 картаплявішча 90 картаплянішча 90 картафлене 90 картафленё 90 картафляніска 90 картафлянішча 90 картоплішча 90 картофлішча 90 карчаванпе 90 карчаваха 90 карчанкі 90 карчаўё 90 карчоба 90 карчомнае 90 карчоўе 90 карчыжкі 90 карчэўе 90 карыцвіна 90 карыціна 90 карэнне 95 карэнь 95 каса 90
касагор 90
касагорына 90 касагорыца 90 касапля 90 касапніца 90 кастагрызішча 84 кастрыца 90 касцерня 90
15. Зак. 631
касцярня 91 катавіна 91 катвіна 91 катлаван 91 катлавіна 91 катлавіна 91 катлавішча 91 катлажына 91 катліна 91 каток 91 каўдобіна 91 каўзата 91 каўзель 45, 91 каўзень 91 каўзніца 91 каўзота 45, 91 каўзуха 45, 91 каўрыга 91 каўрыгышча 91 каўрыжжа 91 каўрыжына 91 каўрычына 91 кацвіна 95 коцвішча 95 кацеліна 91 кацёл 92 качава 92 качавіла 92 качавілішча 92 качавілле 92 качагарава 92 качала 92 качанішча 92 каша 51 кашара 92 кашарнік 92 кашар’ё 92 квартал 92 кватэра 92 кватэрка 92 кветнік 92 кіёвачнік 92 кіёвашнік 92 кіёўкіння 92 кіёўнік 92 кіёўчанне 92 кіліш 92 кічоўнік 92 кіюшнік 92
кіячнік 92 кіячыння 92 кіяшнік 92 кіяшнічча 92
кіяшынне 92 кіяшнічышча 92 клад 93 кладавішча 93 кладаўе 93 кладаўё 93 кладаўя 93 кладбішча 93 кладбішча 93 кладзвішча 93 кладзішча 93 кладзішчы 93 кладка 93 клады 93 клачок 93 клевер 88 клеверычча 88 клеверышча 88 клевярнішча 88 клевяррё 88 клевярышча 88 кленавік 93 кленіна 93 кленнік 93 клетавішча 93 клетка 93 клеткі 93 клетнішча 93 клеўрычча 88 клецішча 93 клея 93 клён 93 клённік 93 клін 93 клодаўе 93 клодаўя 93 клок 93 клунішча 93 клўхта 93 клухта 93 клухтавіна 93 ключ 94 ключа 94 клябанішча 94 кляніна 93 кляннік 93 клянчаннік 93 клятнішча 93 кляцічча 93 кляцішча 93 кляча 198 кнея 94 княя 94
коверт 83
кодла 94 кол 34 кола 94 ’коліца 39 ком 94 конскі круг 92 конязь 94 копанка 94 копань 94 копішча 95 копка 95 копчышча 89 копшчышча 89 корань 95 корч 95
котва 95 котвішча 95 котлік 94 котлішча 95 коўтаб 95 коцвіна 95 кочва 95 кошанка 95 краебраз 96 краёвідзь 96 краіна 95 край 95 кракавіца 96 крамянец 96 крамянка 96 крапеж 96 крапіўнік 96 красналессе 96 кратавеня 96 кратавіна 96 кратавінне 96 кратавіны 96 кратавіны 96 кратавішча 96 кратовішча 96 кратоўнік 96 кратоўня 96 краточына 96 краўніца 96 краявід 96 крёкаць 96 крёква 66 крокаць 96 кроква 96 круг 94, 96 круга 96 кругавод 96 кругаселіца 97 круглавіна 97
круглец 97
кругліца 97 кругловіна 97 кругляк 97 круглянка 97 круговіна 97 кружала 39, 91 кружок 97
крупец 97 крупка 97 крутаворат 98 крутня 98 крух 98
круха 98
круцель 98 круцень 98 круцея 98 круч 98 круча 98 кручанне 119 кручок 40, 98 кручча 66 крушнік 98 крушня 98 крушыннік 98 крушыннікі 98 крывуліна 98 крывулька 98 крывулькі 98 крывуля 98 крыга 98 крыгалом 98 крыгоміца 98 крыж 98 крыжаванне 98 крыжавая дарога 98, 142
крыж’е 98 крыжніца 98 крыжняк 99 крыжоўка 98 крыжына 98 крыніца 99 крынічышча 99 крынка 99
крынь 99 крыца 99 крэж 99 крэйда 99 крэкасць 99 крэкаць 96 крэм 99 крэпа 99 крэпасць 99
крэс 99
крючча 66 кубаркі 99 кублё 100 кублішча 100 кубло 100 кудра 100 кудзерка 100 кузаў 100 кузенне 100 кузка 100 кузлачок 93 кузлячок 93 кузневішча 100 кузнёчышча 100 кузнічышча 100 кузнішча 100 кузня 100 кузнявішча 100 кузяннё 100 кукуруза 100 кукурузішча 100 кукурузка 100 кукурузнік 100 кукурузніска 100 кукурузнішча 100 кукурызянішча 100 кулдобіна 100 куліса 100 куль 100
культура 100 каматэт 100 каміцет 100 кума 100 кумець 100 куміна 100 купа 101 купайла 101 купак 101 купалка 101 купаўе 101 купаўё 101 куп’е 101 куп’ё 101 купела 101 купелішча 101 купелна 101 кўпіна 101 купіна 101 купінне 101 купіны 96 купка 101 купленіна 101