Беларускія геаграфічныя назвы Тапаграфія. Гідралогія

Беларускія геаграфічныя назвы

Тапаграфія. Гідралогія
Выдавец: Навука і тэхніка
Памер: 256с.
Мінск 1971
85.21 МБ
пята 160
пятак 39, 160
пятачок 55, 160
пятра 160 п’ятра 160 пячара 160 пячора 160 пячэра 160 пяшчанка 160
пяшчуга 144 пяшчуган 144 пяшчына 160 пяшчэра 160
Р
Рабатка 115 рабізна 86 рабінаўка 14, 161 рабіннаўка 14 рабіннік 161 равец 161, 164 равінка 161 равок 161 равяк 161 рагаза 161 рагаліна 161 рагаль 45, 161 рагатка 161 рагі 161 рагоз 161 рагоза 161 рагознік 161 радзіма 95 радзіна 95 радуга 43 развіліна 161 развілка 161 раздарожжа 161 раздолле 154 раздор 162 раз’езд 161 разлог 162 размініна 162 размінка 162 размыў 162 разок 162 разора 162 разорва 162 разорына 162 разыходные дарогі рай 162 рака 162 ракітнік 162 рала 162 раліва 162 ралле 162 раллё 162 ралля 162 рало 45 ральба 162 ралья 162 раля 162
раменне 163 раменнік 162 рамень 163 рамя 163 ранда 163 расаднік 163 расейшчына 168 расіяншчына 168 раскапанічча 163 раскоп 163 раскоп’е 163 раскопінне 163 раскопішча 163 раскос 163 раскош 39 раскоша 39, 162 раскрэст 163 раскрэсы 163 распахата 163 распашка 163 распуціца 163 распуцце 163 расса 163 растанё 166 растані 163, 166 растанцы 163 растаня 163 растароп 163 растаропа 163 растаропіца 163 растоп 163 растопіца 163 растоў 163 растроп 163 расход 163 расход дарог 163 расцяроб 163 расцяроба 164 расцяробы 164 раўда 164 раўдань 164
163 раўдонь 164 раўкінь 164 раўніна 164 раўніна 164 раўнічань 164 раўнядзіна 164 раўнядзь 164 раўчаг 164 раўчавіна 164 раўчак 164 раўчачок 164 раўчок 164 раўчук 164
раўчынка 164 раўчэка 164 раццё 162 рачадзь 164 рачаліна 164 рачулка 164 рачышча 164 раччонка 164 раччушка 164 ржа 14, 164 ржава 14, 164 ржанішча 165 ржавень 165 ржавец 164 ржавіна 164 ржанішча 165 ржаўка 165 ржонішча 165 ржонне 165 ржоўнік 165 ржынішча 165 ржыска 165 ржышча 165 ржэўнік 14, 165 рог 165 родзіна 95 рожня 165 ройст 165 ройста 165 ройства 165 ройсты 165 роль 162 рольня 165 ролья 162 роля 162 ром 165 роскідзь 165 роскідка 165 ростані 166 ростанкі 166 ростань 166 ростанькі 166 росул 176 росчысць 205 роу 166 роўніца 164 роўнядзь 166 рочышча 170 рошча 166 руб 166 рубеж 166 руда 166 рудзішча 166 рудка 167
рудня 20, 167 рудовіна 166 рудзька 167 ружа 167 руіна 1 167 руіна 2 167 рукавіна 167 рукаў 167 рум 167 румішча 167 руніна 167 рунь 175 русакоўшчына 168 рухляк 167 ручавіна 167 ручаёк 167 ручаіна 167 рўчай 167 ручай 168 ручво 168 ручка 168 ручча 168 руччавіна 168 руччы 168 рўччы 168 руччэвіна 167 руччэй 167 руччэйка 167 ручышча 168 ручэй 88, 167 рушнярня 168 рушчызна 168 рыбнік 168 рыга 168 рыжэц 168 рыжэць 168 рыма 168 рына 168 рынак 169 рысталішча 169 рытвіна 169 рытво 169 рыцвіна 169 рычадзь 169 рычаль 169 рычка 169 рышт 169 рышток 169 рышць 169 рэвень 169 рэгі 161 рэз 169 рэза 169 рэзерв 23, 170
рэзерва 23, 106, 170 рэзка 170 рэзнік 170 рэка 162 рэпішча 170 рэўка 170 рэх 170 рэхаўнік 14 рэчка 88, 170 рэчкі 170 рэчкі 170 рэччанка 164 рэчышча 170 рэшаннік 14 рэшнік 14, 170 ряччонка 170 ряччэнка 170
С
Сад 170 садавіна 170 саджалка 171 саджаўка 171 саджонка 170 садзіба 170 садно 170 садок 170 саж 171 сажалка 171 сажаннік 171 сажаўка 171 сака 171 сакмо 171 саколле 171 сала 171 саламя 171 саланчак 171 салаш 171 саломеніца 171 санажаць 173 саножаць 173 санцавішча 172 санцапёк 172 санцовішча 172 санцоўе 172 санцэвішча 172 санчавінне 172 сарабойня 172 саска 172 сасновец 172 сасновіца 172 сасноўка 172
сасноўца 172 саснюга 172 сасняк 172 сасоннік 172 саўгель 172 сахран 172 саша 51, 206, сашэй 51, 206 сашэя 206 свержан 172 свінарыя 172 свінец 172 свіннарый 172 свіннік 172 свінтар 172 свінцюх 172 свойчына 172 свойшчына 172 свошчына 172 свянтар 172 седала 172 седжа 172 седзень 173 сежа 173 селіца 173 селішча 173 селішчка 173 сельбішча 173 сельнішча 173 сельшча 173 семя 76 сенажатка 173 сенажацька 173 сенакос 173 сенажацця 173 сенажаць 173 сень 173 серадзібор 173 серан 206 серанок 206 сербаліннік 173 серын 206 серэн 206 сеянка 174 сібер 174 сівабавіна 174 сівабайня 174 сівапес 174 сівец 174 сіг 174 сігавень 174 сігень 174 сілега 174 сіньцеж 174
сіпуга 174 сірасік 174 сіт 174
сіта 174
сітнік 174
сітнічок 174 сітняк 174 скала 174 скалдабінка 64 скаліца 175 скалка 175
скапец 175 скарада 175 скараджэнне 175 скарадзьба 175 скароджанне 175 скародзьбінне 175 скасагор 80, 90, 175 скасагорыца 80, 90, 175 скасіна 175
скат 175
сквар 175 скід 175 скірдзішча 175 склад 175 складня 175 складок 175 склон 175
сколка 174 скорзьдонне 176 скос 176 скот 175
скрай 23, 176 скрозьдонная 22 скрозьдонніца 176 скрыж 176 скрыжаванне 176 скрыжаванні 176 скрыжавень 176 скрыжня 176
скрыня 176 скрып’е 176 скрыпень 176 скрыпнік 176 скрозьдонне 176 скрыпель 176 скудзель 176 слабада 176 слабодка 176
слата 198
слаціна 176 слаццё 185, 198 след 176
следавішча 120
слівашнік 176 слівоўнік 176 слізгата 177 слізката 177 слізкаўка 177 слізмень 177 слізота 177 слізь 202 сліўнік 176 сліўняк 176 слішча 135 служба 58 сляга 177 смалакурка 177 смальнік 177 смалякоўня 177 смалянка 177 смалячка 177 смалярка 177 смалярня 177 смарознік 177 сметнівішча 177 сметнік 177 сметнішча 177 смеццішча 177 смольня 177 смуг 177 смуга 177 смуга 177 смугарына 177 смугліна 177 смужавінка 177 смурода 177 смуродзіннік 177 смуроднік 177 смурызнік 177 смучай 177 смык 177 смяццішча 177 снажатка 173 снегавіца 177 сняжніца 178 собінне 178 содні 178 сончышча 172 сопка 178 сотка 178 соткі 178 спад 178 спадзіна 178 спадзістасць 79, 178 спасцівенне 178 спасцінне 178 спаша 178
спашчаванне 178 спіжарнішча 178 спіна 178 сплаў 178 спуск 178 спускалка 178 спуст 178 ставік 178 ставок 178 стагавінне 179 стагавішча 179 стаговішча 179 стадніца 179 стадола 114, 179 стажар 179 стажар’е 179 стажарня 179 стажарышча 179 стайкі 179 стайнішча 88 сталіца 179 стан 179 становішча 179 станок 179 стар 179 старадрэвіна 179 старадрэвіца 179 старажэц 180 старана 180 стараполіца 180 стараполле 180 стараполь 180 старарэчышча 180 стараселле 180 старац 180 старка 180 старожка 180 старуха 180 старык 180 старына 180 старына 180 старынкі 180 старыца 180 ставішча 178 стаў 178 стаўбенішча 181 стаўбец 180 стаўбішча 180 стаўпенне 181 стаўнішча 178 стаўны 180 стацыя 181 стаялец 181 стаянка 181
стогавішча 179 стожышча 179 стойбішча 181 стойла 181 стойня 181 сток 181 стокі 181 стопішча 181 стоўбішча 181 стоўпішча 181 стоўплішча 181 страва 181 страла 181 страміна 181 страмніна 181 страха 181 строма 181 строў 181 стрўга 181 струга 182 стружавіна 181 стружка 181 струмёнь 182 струмень 182 струміна 182 струшня 182 стрыжань 182 стрыжэнь 182 стрэжынь 182 стрэлішча 182 стрэлка 182 стрэльбішча 182 студня 182 студзянцы 182 стульня 182 ступа 182 ступа 183 ступень 183 стус 183 стусіна 183 стусіннік 183 стырня 183 стырч 183 сцерэн 183 сцёран 183 сцёрань 183 сцярнішча 183 субор 183 субулдажжо 28 субулдыга 183 субулдыжжа 28, 53, 183 субулдыжка 94 субулдыжына 183
сувараты 183 суворына 183 суглей 183 суглінак 183 суглінішча 183 сугон 183 сугор 183 сугорак 26, 183 суграва 183 суграў 183 сугроб 183 судачкі 184 судкі 60 сўдня 89, 183 сукменнік 183 сукнавальня 183 сулдыжка 94 сумёт 183 сумурызнік 177 супезак 183 супесак 183 супесь 183 суплаў 184 сурмаліннік 173 сурныўка 177 сутачкі 184 суткі 184 суток 184 сутока 184 сутокі 184 сутон 184 сутун 184 суха 184 сухадол 184 сухадоліна 184 сухадопь 184 сухалессе 184 сухапастой 184 сухапуцце 184 сухастой 184 сухастоўнік 184 сухата 184 сухліца 184 сухмень 184 сухмінь 184 сухоцце 184 суша 184 сушкі 184 сушнік 184 сушня 185 сушнявік 184 сушняк 184 сушняўнік 184 сушылаўка 185
сушылка 185 сушына 184 схадня 185 схібок 79 схіл 185 сховішча 185 сховы 185 сход 185 сходбішча 185 сходзішча 185 схон 185 схоў 185 схрон 185 сцеж 185 сцежар 185 сцежка 185 сцелішча 185 сценачка 185 сценка 185 сцеп 81, 185 сцержань 29, 182 сцёжка 185 сцёк 185 сцёран 185 сціжар’е 179 сціжарка 185 сціла 185 сцілыпча 185 сцірта 188 сцяга 186 сцяж 81, 186 сцяжар’е 179 сцяжына 186 сцякун 186 сцяна 186 сынагацька 173 сынажатка 173 сынажаць 173 сыногаць 173 сыножаць 173 сыпанка 186 сырабойня 186 сытон 184 сягель 174 сягень 174 сядзіба 186 сядзьба 186 сялец 186 сяліба 186 сялібка 186 сялідба 186 сялідзьба 186 сяліцьба 186 сялцо 111, 186
сяло 186 сяльнік 187 сяльцо 186 сянніца 187 сяножаць 173 сярон 206 сярэдбар 173
Т
Табар 187 табарышча 187 такавішча 187 такаўішча 187 такоўня 187 тал 187 таласа 187 талачэя 187 талкавіска 187 тало 187 талока 187 тама 188 талчачэвішча 187 талчачэя 187 талчая 188 талька 187 тамаса 187 таня 188 тапіла 188 тапіна 188 тапінь 188 тапіня 188 тапорнік 188 тар 188 тарас 188 тарпа 188 тарпянішча 188 тартак 188 тарфянік 188 тарфянікі 188 тарфянішча 188 тарфянне 188 тархвянішча 188 тархвянне 188 тархель 190 тарховінне 188 тарховішча 188 таршышча 188 таўкач 188 тача 188 тачок 187, 189 твань 189 тлен 189 тлень 189
тло 189 тля 189 ток 187, 189 токавішча 189 тонь 189 тоня 189 топ 120 топалі 190 топальнік 190 топілі 190 тор 120, 190 торак 190 торг 190 торжышча 190 торф 190 торх 190 торхель 190 торшышча 190 тоўчышча 190 тоўшч 80. 190 тоўшча 80, 190 точка 190 точышча 187, 189 траенне 190 трайціна 191 трайцяк 191 тракеня 190 тракт 190 трансава 190 трасавіна 190 трасіна 190 трахт 190 транцавіца 190 трап 190 трапіна 185 трапінка 185 трасія 190 трасковішча 190 траскоўнік 190 траснік 191 трасочнік 190 трасун 190 трасцелкі 191 трасціна 191 трасяніна 190 траўна 191 траўнік 191 трацціна 191 трацяк 191 троенне 190 тронкі 210 троп 190 тропка 185 тросць 191
труба 191 трушчоба 191 трыб 191 трыба 191 трызнішча 191 трыснёг 191 трыснік 191 трысцё 191 трэпяць 96, 190 трэснік 190 трэціна 191 тулкавіска 187 туна 189 тунь 189 тупік 191 тур 191 турок 191 турун 77, 192 турунты 192 турусняк 192 турэц 192 тусмень 187 тхлань 192 тхло 192 тыл 192 тынішча 189 тынь 189 тынявішча 189 тычок 35, 192 тэнч 43
тэнча 43
тэўшч 80, 190
У
Убоіжжа 28 убоіна 28 убоінне 28 уборак 192 убочына 192 увыгар 192 угамонішча 192 углыбежына 192 угода 192 угоддзе 192 уголле 192 угольшчына 192 угорак 192 угор’е 192 угруд 192 угрыва 192 угрэй 192 угрэх 193 удоба 192 ужалённе 193
ужалюнне 193 ужар 193 узбалацце 193 узбалаць 193 узбераговішча 193 узбераж 193 узберажжа 193 узбокінне 193 узбокічча 193 узболавде 193 узбочча 193 узбярэж 193 узбярэжжа 193 узвал 193 узвалак 193 узвалле 193 увоз 193 узвышак 193 узвышша 193 узганачча 193 узгорак 193 узгорачак 193 узгор’е 193 узгорск 194 узгранічча 194 узгрэх 193 уздухавіна 194 уззорыца 81 уззырь 81 узлагоўе 194 узлесак 194 узлессе 194 узлёсак 194 узлобак 194 узлобаўе 194 узлоб’е 194 узлобічча 194 узлоббя 194 узложжа 194 узлужжа 194 узмежак 194 узмежжа 194 узмёт 194 узмуць 38, 194 узніззе 194 узнор 194 узолішча 194 узраўе 194 узровічча 194 узроўе 194 узроўнішча 194 узрэх 193 узывоз 193 уклактанне 195