Беларускія геаграфічныя назвы Тапаграфія. Гідралогія

Беларускія геаграфічныя назвы

Тапаграфія. Гідралогія
Выдавец: Навука і тэхніка
Памер: 256с.
Мінск 1971
85.21 МБ
Др.-Падб —Б. Д р у ц к і-П а д б я р э с к і. Падручны беларускапольскі слоўнік. Вільня, 1929.
Д.-Хад.— 3 о р н а н Долуг а-Х одаковскнй. Донесенне о первых успехах путешествня в Росснн 3. Д.-Ход. нз Москвы 13 лнпца 1822 г. «Русскнй нст. сб., нзд. нмп. обіц. нст. н древн. Росснйскнх», т. 7. М„ 1844.	,
Дзьяч.— Г'. Д ь я ч е н к о. Полный церковно-славянскнй словарь. М„ 1900.	t
Д.-Марц.— Д у н і н-М а р ц і н к е в і ч. Збор твораў, т. I. Мінск, 1958.
Дэмб.— A. С. Д э м б о в е ц к н й. Опыт опнсання Могнлевской губерннн, кн. 1. Могнлев-на-Днепре, 1882; кн. 2, 1884.
Жак.— 3. I. Ж а к а в а. Тыпы лексічных адрозненняў у паўночна-ўсходніх беларускіх гаворках. «Пытанні беларускай дыялекталогіі». Мінск, 1962.
ЖР — Жнвопнсная Россяя, т. 2. СПб, 1882.
ЖС — Жнвая старяна, вып. IV, отд. II, СПб, 1899.
Жучк.— В. А. Ж у ч к е в н ч. Топонямнка Белоруссяя. Мянск, 1968.
Зап.— Запнскн Северо-Западного отделенпя ямп. Русского Географнческого обіцества, кн. 4, 1913. Внльна, 1914.
З’ал. БАН — Запіскі Аддзела гуманітарных навук, кн. 11, БАН. Працы археалагічнай каміссіі, т. II Мінск, 1930.
Збор. зак.— Збор законаў, указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, пастаноў і распараджэнняў Савета Міністраў БССР, № 23 ад 8 жніўня 1964.
Зял,— 14. Зеленскяй. Мянская губерняя. Матеряалы для географяя н статястякя Россяя, ч. I я II. СПб, 1864.
ІЮМ — Нсторяко-юрядячеокяе матерналы, язвлеченные яз актовых кннг губерннй Вятебской я Могнлевской, вып. 28 (ч. 1). Вятебск, 1900.
Кав.— А. 3. К а в а л е н я і С. С. Ш у т а ў. Матэрыялы з дагісторыі Тураўшчыны. Запіскі Аддзела гуманітарных навук, кн. 11. Працы археалагічнай камісіі БАН, т. II. Мінск, 1930.
Кавал.— паведаміў М. Р. Каваленка.
Кап.— 14. Ф. К о п я е в с к н й. Номенклатор на русском, латннском я немецком языках. Амстэрдам, 1700 (Фотакопія захоўваецца ў сектары гісторыі мовы Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР).
Карл.— Jan Karlowicz, Adam Krynski i Wladislaw Niedzwiedzki. Slownik jezyka polskiego, т. I. Warszawa, 1900.
Карскі — E. Ф. K a p c к н й. Матеряалы для язученяя северномалоруаскнх товоров, а также 'переходных от белорусскнх к малорусскнм (Полесье), вып. II. Сб. ОРЯС, т. 75, № 6. СПб, 1903.
Карскі 1897 — Е. Ф. К а р с к я й. Матеряалы для язучення белорусскнх говоров, вып. 1. СПб, 1897.
Карскі 1898 — Е. Ф. Карскяй. Матерналы для нзучення белоруоскях говоров, вып. 2. СПб, 1898.
Карскі 1900 — Е. Ф. Карскяй. Матеряалы для пзученяя белорусскнх говоров, вып. 3. СПб, 1900.
Кас.— паведаміў У. Ф. Касяк
Касп.— М. I. К а с п я р о в і ч. Беларуска-расійскі слоўнічак. Віцебск, 1925.	*	1
Касп. 1927 — М. I. Каспяровіч. Віцебскі краёвы слоўнік. Віцебск, 1927.
Касц.— St. Kosciolkowski. Ze studjow nad dziejami ekonomii krolewskich na Litwie. Wilno, 1914.
Kic.— A. 14. Кяселевскяй. Латяно-русско-белорусскнй ботаннческнй словарь. Мянск, 1967.
Коз.— 14. С. К о з ы р е в. РІз ясторяя некоторых областных слов. «Вопросы русского языка, дяалектологня н методякя преподавання». Воронеж, 1965.
Кор.— паведаміла Н. Д. Корань.
КПЖ —Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі. АН БССР. Мінск, 1971.
Крап.— П. Ф. К рапявнн. Словарный состав «Отпясов» фнлона Кмяты Чернобыльского (рукапіс). Канд. дыс. Мінск, 1954.
Крыв.— A. А. к P ьі в і ц к і. Залатыя россыпы слоў. «Маладосць» 1970, № 2.
Леант.— Ф. й. Леонтовнч. Крестьянскнй двор в ЛйтовскоРусском государстве, вып, 1. СПб, 1897.
Лемц.— В. П. Л е м т ю г о в а. Топонймйя Мнніцнны. Автореферат канд. днсс. Мннск, 1966.
Лемц. Айк.— В. П. Л е м ц ю г о в а. Беларуская айканімія. Мінск, 1970.
Лемц. Дыс.— В. П. Л е м ц ю г о в а. Тапанімія Міншчыны. Канд. дыс. Мінск, 1967.
Лісты I — Пнсьма й бумагн нмператора Петра Велнкого, т. 8, вып. 1, 1948.
Лісты II — Пнсьма н бумагн нмператора Петра Велнкого, т. 8, вып. 2, 1951.
ЛіМ — Літаратура і мастацтва.
ЛМ—Лнтовская метрнка. Отд. 1 н Отд. 1—2. СПб, 1910— 1915.
Люб. 1893 — М. Любавскнй. Областное деленне н местное управленне Лнтовско-Русского государства. М., 1893.
Люб.— М. Любавскнй. Очерк йсторші Лятовско-Русского государства до Люблннской уннн включнтельно. М., 1910.
Люб. ГР —■ М. К. Люб а в скнй. йсторнческая географня Росснн в связн с колоннзацней. Курс, чнтанный в Московском уннверснтете в 1908—1909 академяческом году. М., 1909.
Ляп,— В. П. Т а р а н о в н ч. Экспеднцня академнка 14. й. Лепехнна в Белоруссню н Лнфляндню в 1773 г. «Труды йнстнтута наукл н техннкн АН СССР». Архнв нсторнн наукн н техннкн, cep. 1, вып. 5. М.— Л., 1935.
Маг. губ. вед.—Могнлевскне губернскйе ведомостй. Отдел 2-й, часть неофнцнальная, к. № 44 за 1854 год. «Собранне белорусскнх слов»; «Могнлевскне губернскне ведомостн». 1, 189 (Два заговора нз Черяковского уезда). '	I
Макс.— Н. 14. Макснмов. Днепр н его бассёйн. Кнев, 1901.
Макс. Пр.— Н. й. М а к с н м о в. Прнложенне к сочнненню «Днепр н его бассейн». Кнев, 1901.
Макс. 1876 — С. В. Макснмов. Обнтель н жнтель (Нз очерков Белорусспн).— Древняя н новая Россня, т. 2, 1876.
Мал.—■ С. М а л е в н ч. Белорусскне народные песнн. СПб, 1907.
Матэр.— Матэрыялы для слоўніка народна-дыялектнай мовы. Мінск, 1960.
МДС — Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак. Мінск, 1970.
МЕВ — Могнлевскне епархнальные ведомостн.
Меер — Андрей Меер. Опйсанне Крлчевского графства. Крнчев, 1786. «Могнлевская старнна», вып. II. Могнлев, 1900.
Мікратап.— Мнкротопонймня. М., 1967.
Мурз,— Э. н В. М у р з а е в ы. Словарь местных географнческнх термннов. М., 1959.
Мядзв,—С. й. Медведскцй. Белорусскнй словарь (рукапіс). Толочнно, 1910. Бібліятэка AH СССР (Ленінград). Аддзел рукапісаў, шыфр 45.8.236.
Нав.— Яков Н а в й ч. Туров Мнн. губ. «Запнскн СевероЗападного отдела ймп. русского географнческого обіцества», кн. 4, 1913. Вйльна, 1914.
Нарысы — Нарысы па беларускай дыялекталогіі. Мінск, 1963.
Нас.— й. й. Носовнч. Словарь белорусского наречня. СПб, 1870.	'
Нас. 1850 — й. й. Носовнч. Опыт краткого фнлологйческого наблюдення о белорусском наречйй (рукапіс), 1850. Аддзел рукапісаў бібліятэкі AH СССР (Ленінград), шыфр І.ІІ. Труды Н. й. Носовнча.
Нас. 1858 — й. й. Носовнч. йзвлеченне йз Алфавнтного Указателя старннных слов, которые по словопронзведенйю должны былн суіцествовать, хотя в Актах Западной Россйй нх не чмеется, 1858. Аддзел рукапісаў AH СССР (Ленінград). Собранне й. й. Носовнча, № 3, шыфр 1.3.3.
Некр.— С. М. Некрашэвіч і М. ЯБайкоў. Руска-беларускі слоўнік. Мінск, 1928.
Нід.—Л. Нндерле. Славянскнв древностн. М., 1956.
Нік. 1892 —Н. ЯНнкнфоровскнй. Очеркв Внтебской Белорусснн. Старцы (йз XII кн. «Этнографнческое обозренйе»), М., 1892.
Нік. 1895 — Н. ЯНнкнфоровскнй. Очеркн простонародного жйтья-бытья в Внтебской Белорусснн. Вйтебск, 1895.
Нік. 1907 — Н. ЯНнкнфоровскпй. Нечнстнкн. Свод простонародных в Внтебской Белоруссян сказаннй о нечнстой снле. Внльна, 1907.
Палік.— К. М. Полнкарповйч. Стоянкн среднего Посожья. «Матерналы по археологйй БССР», т. I. Мйнск, 1957. I
йам. Прав.— Памятннкн православяя н русской народностн в Западной Росснн в XVII—XVIII вв., т. I, ч. ПІ. Кнев, 1905.
Піч.— В. й. Пнчета. Аграрная реформа Снгнзмунда-Августа в Лнтовско-Русском государстве. М., 1958.
Прышч.— A. М. П р ы ш ч э п ч ы к. Мікратапанімія' Стаўбцоўшчыны. Канд. дыс. Мінск, 1970.	.
Пыт.— Пытанні мовазнаўства і методыкі выкладання моў. Мінск, 1965.
Радч.— 3. Радченко. Гомельскне народные песня. СПб, 1888.
Рам.— 1891 — Е. Р. Р о м а н о в. Белорусскнй сборняк, вып. 5. Внтебск, 1891.
Рам. Мат.— Е. Р. Р о м а н о в. Матерналы по нсторнческой тспографіш Внтебской губерннн. Могнлев, 1898.
Рам. 1911—Е. Р. Романов. Внешннй быт быховского белоруса. «Зашіскй Северо-Западного отделеняя русского географнческого обіцества», кн. 2, 1911. Внльна, 1911.
Рам. 1912 — Е. Р. Романов. Белорусскяй сборннк, вып. 8—9. Внльна, 1.912.
Рам. 1918 — Е. Р. Р а м а н а ў. Гаворкі Маг. губ. «Запіскі Аддзела гум. навук», кн. 2. Працы класа філалогіі, т. I, кн. 2, 1928.
Рам. Bon.— Е. Р о м а н о в. Опыт белорусского народного снотолкователя («Этнографнческое обозренне», кн. III). М., 1889.
Расія — Россйя. Полное географнческое опнсанне нашего отечества. Под ред. В. П. Семенова, т. 9. Верхнее Поднепровье й Белоруссня. СПб, 1905.
РБС 1937 — Руска-беларускі слоўнік. Мінск, 1937.
РБС — Русско-белорусскнй словарь. М., 1953.
Рус.— Н. Д. Русннов. Зачем я как наблюдать н запнсывать русскую дналектную речь. Горькнй, 1963.
І^Савецкі Саюз. Беларусь—Советскнй Союз. Белоруссня. М., Сак,— С. Н. С о к о л о в. Собранне белорусскнх слов (Мог. губ.). «Могнлевскне губернскне ведомостн». Отдел 2-й, часть неофнцнальная к № 45, 55 за 1854 г.
Серб. 1915 — А. 14. С е р б о в. Белорусы-сакуны. Краткнй этнографнческнй очерк. Сб. ОРЯС, т. 94, № 1. Пг., 1915.
Серб. 1914—■ А. Н. Сербов, Поездка по Полесыо летом 1912 года. «Запнскн Северо-З'ападного отделення нмп. Русского Географнческого обіцества», кн. 4. Внльна, 1914.
Сержп. Грам.—A. К. Сержпутовскнй. Грамматнческнй очерк белорусского наречня дер. Чуднна Слуцкого уезда Мннской губерннн. Сб. ОРЯС, т. 79, № 1, 1911.
Сержп. 1911—A. К. Сержпутовскнй. Сказкн н рассказы белорусов-полешуков (Матерналы к нзученню творчества белорусов н нх говора). СПб, 1911.
Сержп. 1926 — A. С. Сержпутоўскі. Казкі і апавяданні беларусаў з Слуцкага павета. Матэрыялы да вывучэння беларускай мовы, этнаграфіі і літаратуры. Аддзел 1, серыя IV, кн. 1. Мінск, 1926.
Сержп. Прымхі — А. Сержпутоўскі. Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў. Мінск, 1930.
Спіс.— Спнсок населенных мест Могнлевской губ. Могнлев-наДнепре. 1910.
Сразн.— Н. 14. Срезневскнй. Матерналы для словаря древнерусского языка, тт. I—III. СПб, 1893—1903.
Станг — Chr. S. Stang. Die Wistrussische Kancleisprache des Grossfiirstentums Litauen. (Vid.-Akad. Skr. 11. H.-F. Kk 1935, № 2). Oslo, 1935,
Станк.— Станкевпч. Словарь Западно-русского наречня нлн Дополнення к словарю Западно-русского наречня, 1851. ЦДЛА БССР (Мннск), ф. 796, воп. 102, стар. 40, 346, 396.
Судн,— М. Р. С у д н і к. Да гісторыі беларускай лексікаграфіі (XVI—XVII стст.). Канд. дыс. Мінск, 1953.
Сцяцко — П. С ц я ц к о. Дыялектны слоўнік (з гаворак Зэльвеншчыны). Мінск, 1970.