Хлеб надзённы беларускай вёскі

Хлеб надзённы беларускай вёскі

Выдавец: Беларусь
Памер: 311с.
Мінск 2016
131.58 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
37	Там же. С. 27.
38	Развнтме подсобных хозяйств граждан. Ммннстерство сельского хозяйства м продовольствмя Республнкн Беларусь [Электронный ресурс]. Режнм доступа: http://www. mshp. minsk.by/ print/farmer//lph/t495e9f56a3152d0.htmLflaia доступа: 09.04.2015.
39	Ракнцкая О.Л.Тенденцмм м направлення развмтйя сельского хозяйства Республнкп Беларусь//УстойчйВое развмтме агропромышленного комплекса: промзводственноэкономмческме, ммграцпонные н мотмвацпонные процессы: матермалы Международной научно-практмческой конференцмм.посвяіценной 45-летаю БГЭУ / редкол.: A. А. Наумчпк [м др.]. Гомель, 2009. С. 143.
40	Программа развнтмя н поддержкм лмчных подсобных хозяйств граждан в 2011-2015 годах [Электронный ресурс]. Режмм досгупа: http:// mshp.minsk. by/ print/ programs/ a458c79775ec01. html. Дата доступа: 29.04.2013.
41	Развмтмелнчных подсобных хозяйств граждан [Электронный ресурс].
Режмм доступа: http: // www. mshp. minsk./by/ print/farmer/lph/t495e9f56a3152dO. html.
Дата доступа: 09.04.2015.
42	Кузьменко T. В. Рольлмчных подсобных хозяйств в условмях реформнрованмя села // Устойчнвое развнтме агропромышленного комплекса: пройзводственно-экономнческне, ммграцмонные й мотмвацпонные процессы: матермалы Международной научно-практмческой конференцкн, посвяіденной 45-летаю БГЭУ. С. 126.
43	Там же.
44	Статмстмческйй ежегоднйк Республмкн Беларусь. 2015 / Нацйональный сгатмстмческмй комнтет Республмкм Беларусь. Ммнск, 2015. С. 56,61.
45	Васйлькевмч С. М. Лмчные подсобные хозяйсгва населенмя одпн йз важнейшнх секторов агропромышленного комплекса Республмкн Беларусь//Экономмка м управленне. 2010. № 3. С.28.
46	Навагродскі Т. А. Эвалюцыя традыцый харчавання беларусаўу ХІХ-ХХ стст.//Аўтарэф... дыс. докт. гіст. навук. Мінск, 2015. С. 30-31.
42	Тамсама. С. 19-20.
48	Беларусы.Т. 6. Грамадскія традыцыі. С. 515-516.
49	кісторпя празднпка «Дожмнкп» в Беларусм. Как все начпналось// Ннфокобрнн [Электронный ресурс). Режнм доступа: http://www.inkobrin.org/page-id-1104 ЬітІДата доступа: 02.07.2016.
СПІС СКАРАЧЭННЯЎ
АВАК — Акты, нздаваемые Вмленской Археографмческой комнссмей для разбора н мздання древннх актов.
АЗР — Акты, относяіцмеся к нсторнм Западной Россмй, собранные м нзданные Археографнческой коммссней.
АСД — Археографмческнй сборнмк документов, относяіцйхся к нсторйн Северо-Западной Русн, мздаваемый прм Управленмн Вмленского учебного округа.
І4ЮМ — Нстормко-юрндмческме матермалы, мзвлеченные мз актовых кнмг Вмтебской м Могнлевской губернмй.
ІМЭФ НАН Беларусі — Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
НГАБ — Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі.
ПСРЛ — Полное собранне русскмх летопмсей.
ЗМЕСТ
Уводзіны	3
Глава 1. ТРАДЫЦЫЙНАЯ ВЁСКА (X ПАЧАТАК XX СТ.)	5
Сістэмы земляробства і прылады апрацоўкі глебы	6
Землеўладанне і землекарыстанне	28
Палявыя харчовыя культуры	52
Сяўба і догляд за пасевамі	79
Уборка, апрацоўка і захаванне ўраджаю	105
Глава 2. БЕЛАРУСКАЯ ВЁСКАЎГАДЫ САВЕЦКАЙ УЛАДЫ . .. Л72
Глава 3. СУЧАСНАЯ ВЁСКА (КАНЕЦ XX ПАЧАТАК XXI СТ.). .251
Спіс скарачэнняў	310
Навукова-папулярнае выданне
Бялявіна Валянціна Мікалаеўна
ХЛЕБ НАДЗЁННЫ БЕЛАРУСКАЙ ВЁСКІ
Рэдактар Ю.А. Аверчанка
Мастацкае афармленне У.П. Свентахоўскага
Мастацкі рэдактар В.Г. Загародні
Тэхнічны рэдактар Ю.М. Раковіч
Карэктары Н.Г. Баранава, В.І. Смірнова, Л.К. Сямёнава
Падпісана да друку 12.08.2016. Фармат 60*70 1/8.
Папера мелаваная. Афсетны друк.
Ум. друк. арк. 33,15. Ул.-выд. арк. 30,0. Тыраж 1000 экз. Зак. 822.
Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва «Беларусь».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/4 ад 09.07.2013. Пр. Пераможцаў, 11,220004, Мінск, Рэспубліка Беларусь. http://belarusbook.by
Адкрытае акцыянернае таварыства «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 2/3 ад 04.10.2013. Вул. Каржанеўскага, 20,220024, Мінск, Рэспубліка Беларусь.