Народная спадчына Матэрыяльная культура ў лакальна-тыпалагічнай разнастайнасці Віктар Цітоў

Народная спадчына

Матэрыяльная культура ў лакальна-тыпалагічнай разнастайнасці
Віктар Цітоў
Выдавец: Навука і тэхніка
Памер: 300с.
Мінск 1994
94.25 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
Параўнаўчае супастаўленне этнаграфічнага матэрыялу з археалагічнымі, лінгвістычнымі і фальклорнымі данымі выяўляе іх узаемасувязь, што дазваляе "ўпісаць" іх у адзінае экалагічнае поле і меркаваць аб адносна старажытнай прыродзе этнагеаграфічных асаблівасцей. Яно адлюстроўвае адзіныя генетычныя вытокі і агульныя заканамернасці ў развіцці матэрыяльнай і духоўнай культуры.
Параўнаўчыя адзнакі гісторыка-этнаграфічных рэгіёнаў
СПІС СКАРАЧЭННЯЎ
АВАК — Акты Віленскай Археаграфічнай камісіі
АІМЭФ — Архіў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН Беларусі
АРГТ — Архіў Рускага гсаграфічнага таварыства ў СанктПецярбургу
БДГА	— Беларускі дзяржаўны гістарычны архіў
ВВ	— Внленскмй временнмк
ВДУ. НБ, РА — Віленскі дзяржаўны ўніверсітэт, Навуковая бібліятэка, Рукапісны аддзел
ВЗР — Вестнмк Западной Росснн
ДАБМ — Дыялекталагічны атлас беларускай мовы
ДН — Декоратнвное нскусство
ДМЭ — Дзяржаўны музей этнаграфіі ў Санкт-Пецярбургу
ДНР — Древняя н новая Россня
EA11BE — Ежегодннк аграрной нсторнн Восточной Европы ЖМГМ — Журнал Ммннстерства государственных ммуіцеств ЖС — Жнвая старнна
ЗРГО — Запмскя ммператорского Русского географнческого обіцества
ЗСОРГО— Запнскм Северо-Западного отдела нмператорского Русского географнческого обіцества
МЙА — Матерналы н ясследованмя по археологнн СССР
МЭР — Матеряалы по этнографмн Росснм
НТЕ — Народна творчісць та етнографія
ПГКБ	—	Помнікі гісторыі і культуры Беларусі
ПЭ	—	Помнікі этнаграфіі
СА	—	Советская археологмя
СЭ	—	Советская этнографня
ТВЭО	—	Труды Вольного экономмческого обшества
Тйй	—	Труды йнстнтута нсторкн АН Беларусн
ТЭО	—	Труды Этнографмческого отдела Обшества	любнте-
лей естествознанмя, антропологян н этнографнм
ЭЛІМБ	—	Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі
ЭО	—	Этнографпческое обозренне
ЭС	—	Этнографмческмй сборннк
ЗМЕСТ
Уводзіны 	 3
Гістарыяграфія праблемы 	11
Гістарычныя перадумовы агульных і рэгіянальных этнакультурных асаблівасцей у Беларусі	34
Характар рассялення і культурныя	ландшафты	52
Лакальна-тыпалагічныя асаблівасці	народнага жылля	62
Сядзібныя (дваровыя) забудовы 	62
Інтэр'ер жылля	97
Народнае дойлідства. Будаўнічая тэхніка, звычаі, абрады 	118
Гаспадарчыя заняткі 	139
Земляробства	139
Жывёлагадоўля 	167
Ежа 	178
Транспартныя сродкі	202
Народнае адзенне	232
Гісторыка-этнаграфічныя рэгіёны 	251
Падзвінне (Паазер'е) 	251
Падняпроўе 	 258
Цэнтральная Беларусь 	 265
Панямонне 	 272
Усходняе Палессе 	279
Заходняе Палессе	286
Заключэнне 	295
Спіс скарачэнняў 	299
Навуковае выданне
Цітоў Віктар Сцянанавіч
НАРОДНАЯ СПАДЧЫНА
МАТЭРЫЯЛЫІАЯ КУЛЬТУРАЎ ЛАКАЛЬНАТЫПАЛАПЧІІАЙ РАЗНАСТАЙНАСЦІ
Загадчык рэдакцыі Л. I. Пятрова
Рэдактар С. К. Лазар
Мастак A. Е. Анкуда
Мастацкі рэдактар Л. М. Гоманаў
Тэхнічны рэдактар Т. В. Лецьен
Карэктар 3. Я. Губашына
Здадзена ў набор 25.08.93. Гіадпісана ў друк 26.01.94. Фармат 84 * 1081/3 2Паперадрук. N? 1. Гарнітура л ітаратурная. Афсетны друк. Ум. друк. арк. 15,96. Ум. фарб.-адб. 15,96. Ул.-выд. арк. 1 6,55. Тыраж 2860 экз. Зак № 825.
Выдавецтва "Навука і тэхніка" Акадэміі навук Беларусі і Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. 2 20141. Мінск, Жодзінская, 18. JIB Ne 437. Друкарня імя Францыска Скарыны выдавецтва "Навука ітэхніка". 220141. Мінск, Жодзінская, 18.
Тэкст набраны і апрацаваны на персанальных камп'ютарах тыпу IBM РСутэкставым працэсары MULTI EDIT. Вёрстка ажыццёўлена ў праграме XEROX VENTURA PUBLISHER.
Цітоў В. С.
Ц 74 Народная спадчына: Матэрыяльная культура ў лакальна—гыпалагічнай разнастайнасці. — Мн.: Навука і тэхніка, 1994. — ЗООс.: іл.
ISBN 5-343-01050-4.
У працы разглядаецца традыцыйная беларуская культура канца XVIII — пачатку XX ст. — драўлянае дойлідства, народнае адзенне, ежа. земляробства і жывёлагадоўля. Апрача этнаграфічных матэрыялаў шырока выкарыстоўваюцца даныя сумежных дысцыплін — гісторыі, археалогіі, гсаграфіі, дыялекталогіі, фалькларыстыкі і інш. Уперйіыню асвятляюцца рэгіянальна-тыпалагічныя асаблівасці звычаяў і абрадаў.
Для гісторыкаў, этнографаў, краязнаўцаў, усіх, хто цікавіцца нацыянальнай культурай.
„0505000000—029 ,.
Ц”МЗ 16(03)-94 14-93
ББК 63.5(=Бело)
У выдавецтве
"НАВУКА 1 ТЭХНІКА'' рыхтуюцца да друку кнігі: I. м. ХОЗЕРАЎ
БЕЛАРУСКАЕ I СМАЛЕНСКАЕ ДОЙЛІДСТВА XI—ХІП стст.
На рус. мове
У працы (раней неапублікаванай) выдатнага гісторыка мастацтва і архсолага архітэктуры I. М. Хозерава (1889—1947) аб’яднаны краязнаўчыя і мастацтвазнаўчыя даследаванні вучоных XIX—пачатку XX ст., накіраваныя на асвятленне гісторыі ўзнікнення і станаўлення полацкага і смаленскага мураванага дойлідства з дакладным архітэктурна-археалагічным аналізам пабудоў XI—XIII стст.
Разлічана на мастацтвазнаўцаў, архітэктараў, архсолагаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускага дойлідства.
Папярэднія заказы накіроўвайце на адрас:
220015. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 72. Магазін "Акадэмкніга"
БЕЛАРУСЫ ПРАМЫСЛОВЫЯ I РАМЕСНЫЯ ЗАНЯТКІ Т. 1. 35 арк.
Разглядаюцца ў навукова-папулярнай форме здабыўныя промыслы (збіральніцтва, паляўніцтва, пчалярства, рыбалоўства, лясныя і лесахімічныя промыслы) і рамёствы (ткацтва, кавальства, дрэваапрацоўка, ганчарства, пляцснне і віццё, вышыўка і г. д.), падкрэслівае роля і месца ў побыце беларусаў.
Разлі к на спсцыялістаў па гісторыі і культуры Бслар, , так і на шырокага чытача, неабыякавага да спадчыны роднага краю.
Папярэднія заказы накіроўвайце на адрас:
220015. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 72. Магазін "Акадэмкніга"