Першая справа Мегрэ  Жорж Сімянон

Першая справа Мегрэ

Жорж Сімянон
Для старэйшага школьнага ўзросту
Выдавец: Юнацтва
Памер: 167с.
Мінск 1982
45.88 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
4803020000084 q	ББК 84.4Фр
СМ 307(05)—82 10982	Н(Фр)
ЖОРЖ СПМЕНОН
ПЕРВОЕ ДЕЛО МЕГРЕ Р о м а н
Для старшего школьного возраста
Мннск, нздательство «Юнацтва» На белорусском языке
Рэдактар У. Б. Ідэльсон
Мастак Ул. С. Піменаў Мастацкі рэдактар В I. Кліменка Тэхнічны рэдактар Н. П. Дасаева Карэктар Л. I. Саўчанка
IB № 96
Здадзепа ў набор 30.12.81. Падп. да друку 17.05.82. Фармат 70Х1087з2. Папера друк. № 1. Гарнітура школьная. Высокі друк. Ум. друк. арк. 7,35 + 0,35 укл. Ум. фарб.адб. 8,05. Ул.выд. арк. 7,98. Тыраж 60 000 экз. Зак. 2266. Цана 40 к. Выдавецтва «Юнацтва» Дзяржаўнага камітэта БССР па справах выдавецтваў, паліграфіі і кніжнага гандлю. 220600, Мінск, праспект Машэрава, 11.
Мінскае вытворчае паліграфічнае аб’яднанне імя Я. Коласа. 220005, Мінск, Чырвоная, 23.