Шляхам пошукаў i адкрыццяў Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі

Шляхам пошукаў i адкрыццяў

Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі
Памер: 167с.
2013
48.84 МБ
Такім чынам, нават такі першасны, дастаткова павярхоўны разгляд асноўных дасягненняў польскамоўнай культурнай традыцыі Нясвіжа дае ўсе падставы разглядаць гэты горад як значны цэнтр «польскасці» ў межах Беларусі.
Дадатак
Афішы нясвіжскіх канцэртаў
Несвпж. Программа концерта 1 сентября 1911 г. Чесдавы Савпцкой
(НГАБ, ф. 694 on. 1 ед. 282 Л. 19 об.)
I
«Здравствушпе, гостй», соч. Казура, ucn. хор й оркестр Вечерняя песня Монюшко, ucn. Савйцкая (сопрано) Scherzo Grieg, ucn. m-lle B. Кухарская (рояль) Серенада Брага, ucn. Савйцкая
«Плывй, песнь чудная» Казура, ucn. хор любйтелей й оркестр
Серенада Сйльвестра, ucn. Цырульнйков (скрйпка) «Скажй мне еіце» Рутковского, ucn. Савйцкая «Dzwon koscielny» Menhofer, ucn. xop u оркестр «Уста» мазурка Прйяловскаго, ucn. Савйцкая
II
«Последняя роза» йрландская мелодйя, ucn. хор й оркестр
Нз оперы «Демон» Рубйнштейна романс Тамары, ucn. Савйцкая
Пз оперы «Попугай нашей бабушкй» Казуры секстет, ucn. xop й оркестр
Хабанера Бйзет, ucn. Савйцкая
«Fantasie» on scene de balet, ucn. JI. Цырульнйков «Воспоем» Казуры, ucn. xop u оркестр
Фантазйя Шопена, ucn. m-lle B. Кухарская «Баркарола» Леонковалло, ucn. Ч. Савйцкая «La piu bella del villagio», она же
«Спокойной ночй» Казуро, ucn. xop любйтелей й оркестр
Несвпж. Программа концерта в субботу, 1.10.1911 г. (НГАБ, ф. 694 on. 1 ед. 282 Л. 18 об.)
Часть I
П. Бах. Прелюдйя й фуга. Нсп. г. Скйргелло
Моцарт. Соната. Нсп. г. Скйргелло й г-жа Чарноцкая Л. Бетховен. Sonate «patetique». Ucn. г. Скйргелло
Часть II
Моцарт Pastorale varie. Hen. г-жа Чарноцкая
Шопен полонез A dur, ноктюрн g moll, Mazurek op. 17 № 4. Hen. г. Скйргелло
Часть III
Грйг Carnavale, ucn. г-жа Чарноцкая
Грйг «Blessure du coeur», ucn. г. Скйргелло
Грйг «Dernier automne», ucn. г. Скйргелло
Рахманйнов Preludium, ucn. г. Скйргелло
Л. Ружйцкйй Preludium, ucn. г. Скйргелло
Сйбелйус Romance, ucn. г. Скйргелло Скйргелло Scherzo, ucn. aemop
Заўвагі
1	Кавалёў С. Шматмоўная паэзія Вялікага княства Літоўскага эпохі Рэнесансу: манаграфія.— Мінск, 2010. — 376 с.
2	Штэйнер I. Шматмоўная літаратура Беларусі XIX стагоддзя. — Мінск, 2002. — 171 с.
3	Гісторыя беларускай кнігі: у 2 т. — Т. 1: Кніжная культура Вялікага княства Літоўскага / М. Нікалаеў; навук. рэд.: В. Антонаў, А. Мальдзіс. — Мінск, 2009. — С. 9.
4	Кавалёў С. Шматмоўная паэзія Вялікага княства Літоўскага эпохі Рэнесансу... — С. 15-16.
5	Антаневіч В. Гісторыка-сацыяльны фактар і беларуская музыка: шляхі станаўлення нацыянальнай кампазітарскай творчасці // Сацыягістарычныя даследаванні музычнай культуры Беларусі. — Мінск, 2001. — С. 31-32.
6	Кавалёў С. Станаўленне польскамоўнай паэзіі ў полілінгвістычнай літаратуры Беларусі эпохі Рэнесансу. — Мінск, 2002. — С. 69.
7	Лабынцев Ю. Полнконфесснональная ллтература Беларусн XVI столетня // Наш радавод: матэрыялы Міжнар. навук. канфер. «Царква і культура народаў Вялікага княства Літоўскага і Беларусі XIII — пач. XX стст.» / Гродна, 28 верасня — 1 кастрычніка. — Кн. 4 (Частка 2). — Гродна, 1992. — С. 450.
8	Staszewski J. August III Sas. — Wroclaw etc., 1989. — S. 67.
9	Куль-Сяльверстава C. Беларусь на мяжы стагоддзяў і культур: Фарміраванне культуры Новага часу на беларускіх землях (другая палова XVIII ст. — 1820-я гады) / навук. рэд. П. Брыгадзін. — Мінск, 2000. — С. 36.
10	Obniska Е. Pierwsze opery polskie // G. Michalski, Е. Obniska, Н. Swolkien, J. Waldorff. Dzieje muzyki polskiej w zarysie I pod red. T. Ochlewskiego. — Warszawa, 1977.— S. 59-60.
11	Tapac A. Анатомня ненавнстн (Русско-польскне конфлнкты в XVIII — XX вв.). — Мннск, 2010. — (Сер. «Нензвестные войны»), — С. 113.
12	Гісторыя беларускай кнігі: у 2 т. — Т. 1: Кніжная культура Вялікага княства Літоўскага... — С. 7-8.
13	Рудзннскнй В. Монюшко. — М., 1960. — С. 23.
14	Цьвікевіч А. «Западно-русснзм»: Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў XIX і пачатку XX в. / пасьляслоўе А. Ліса. — 2-е выд. — Мінск, 1993. — С. 104.
15	Новая нсторня. Второй пернод: учеб. пособне для студ. вузов, обучаюіцнхся по спецнальностн «Нсторня» / Ананова Е. , Внноградов К., Машкнн М. н др.; под ред. Е. Юровской н Н. Крнвогуза. — 2-е нзд. — М., 1984. — С. 140.
16	Kuligowska A. Pawrot teatru polskiego (5 — 7 lipca 1905) // Ратіфпік teatralny.— 1986. — Zesz. 2-3 (138-139). — S. 302.
17	Polskie Towarzystwo «Oswiata» w Nieswiezu [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie Towarzystwo „Oswiata» w Nieswiezu.— Дата доступу: 28.01.2013 г.
18	НГАБ. — Ф. 694. — Bon. 1. — Адз. 282.
W M W
 
ЗВЕСТКІ АБ АўТАРАХ
Бажэнава Вольга Дзмітрыеўна кандыдыт мастацтвазнаўства, дацэнт кафедры мастацтваў БДУ
Габрусь Тамара Віктараўна
доктар мастацтвазнаўства, вядучы навуковы супрацоўнік “Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі”
Дадзіёмава Вольга Уладзіміраўна доктар мастацтвазнаўства, прафесар, загадчык кафедры беларускай музыкі БДАМ
Ліхач Тамара Уладзіміраўна кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, дацэнт кафедры беларускай музыкі БДАМ
Мяцельскі Андрэй Анатольевіч кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі
Паддубская Вольга Віктараўна аспірантка БДАМ
Папко Вольга Мікалаеўна кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дырэктар Музея “Замкавы комплекс Мір”
Скеп’ян Анастасія Анатольеўна кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі
Усава Надея Міхайлаўна намеснік дырэктара па навуковай рабоце Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь
Юўчанка Надзея Аляксандраўна загадчык аддзела музычнага мастацтва і этнамузыкалогіі “Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі”, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
Ярашэвіч Аляксандр Адамавіч вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага мастацкага музея РБ, кандыдат мастацтвазнаўства
ЗМЕСТ
Прадмова	3
Т. Габрусь Сілуэты Нясвіжа: асобы і архітэктура	5
О. Баженова
К нзученмю культуры повседневностн князей Радзмвмллов XVIII в	18
В. Дадзіёмава
Музычная Беларусь — свету: айчынныя музыканты па-за межамі Радзімы	45
А.	Мяцельскі
Нясвіжскія Радзівілы і распаўсюджванне каталіцкага касцёла ў Крычаўскім старостве	62
В.	Папко
Завяшчанне княгіні Марыі-Дароты Радзівіл і падзел яе спадчыны	69
Н. Усова
Художественные коллекцнм Несвнжского замка прн последннх ордннатах. 1880 — 1930-е гг	84
А. Ярашэвіч
Мастацкія і гістарычныя каштоўнасці Нясвіжскага замка ў XVIII ст	107
А. Скеп’ян Мастацкія тканіны ў зборах Радзівілаў	128
Т. Ліхач
Нясвіж як значны цэнтр развіцця польскай культуры ў Беларусі (да 1917 г.)	137
Н. Ювченко
«Похніценне Европы» Пнннгнна-Зубрпча, плн По следам Уршулн Радзнвмлл	145
О. Поддубская
Претворенне нтальянскнх художественных
явленнй в музыкальном нскусстве Несвнжа (XVI-XVIII вв.)	150
Звесткі аб аўтарах	161
Навукова-папулярнае выданне
Дадзіёмава Вольга Уладзіміраўна
ШАЯХАМ ПОШУКАЎ I АДКРЫЦЦЯў
Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі
Складальнік Дадзіёліава Вольга Уладзіміраўна
Рэдактар М. I. Клястова Дызайн і вёрстка А. Б. Ясінскага
Падпісана да друку 20.04.2013 г.
Фармат 60x84/16. Папера афсетная.
Ум. друк. арк. 9,53. Ул.-выд. арк. 7,68.
Тыраж 50 экз. Зак.163.
Адкрытае акцыянернае таварыства «Чырвоная зорка». ЛП № 02330/0552716 ад 03.04.2009 г.
220073, Мінск, 1-ы Загарадны зав. 3.