Творы Апавяданні. Казкі. Артыкулы. Язэп Лёсік

Творы

Апавяданні. Казкі. Артыкулы.
Язэп Лёсік
Выдавец: Мастацкая літаратура
Памер: 335с.
Мінск 1994
116.03 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
Тлумачэнне —	246
«Антось Лата» («Сцэнічныя творы» Тараса Гушчы)	248
Вайна і мір	  250
Кручаныя	252
Аўтаномія Беларусі			—	253
1918
Сяло Мікалаеўшчына, Мінск. павета	263
Крывавая падзея ў г. Мінску	—	-	264
Наш правапіс				— 265
Мінск	269
Родная мова і яе значэнне	272
Гістарычная няўхільнасць	281
Народ і інтэлігенцыя	283
Мір і Беларусь	———	—	285
Памятка беларусам маскоўскай прыхільнасці	287
«Паўночныя Балканы»	288
Гісторыя Вялікага Княства Літоўска-Беларускага.
Прадмова	—			290
Наш правапіс	 	294
Беларусь і Украіна		298
Рабочы стан пануючых і	прыгвалчаных нацый	300
Алесь Гарун. Матчын Дар	(Рэцэнзія)	302
А. Луцкевіч і Я. Станкевіч. Беларускі правапіс (Рэцэнзія)		:		305
М. Гарэцкі і Г. Гарэцкі. Руска-Беларускі Слоўнік (Рэцэнзія )					306
Е. Ф. Карскі. Белорусская Речь ( Рэцэнзія)	307
Памятка	;	308
Летапіс ж ы ц ц я і творчасці	319
Каментарыі		324
Лёсік Я.
Л 51 Творы: Апавяданні. Казкі. Артыкулы /(Уклад., прадм. і камент. А. Жынкіна.— Мн.: Маст. літ., 1994.— 335 с., [1] л. партр.; [8] л. іл.— (Спадчына).
ISBN 5-340-01250-6.
У кнізе сабраны літаратурныя і публіцыстычныя творы таленавітага пісьменніка, вядомага дзеяча беларускага адраджэння Язэпа Лёсіка (1883—1940), жыццё якога трагічна абарвалася ў гады сталіншчыны.
8820600000—131
Л	102—94
М 302(03) — 94
ББК 84(4Бев)
Літаратурна-мастацкае выданне
Лёсік Язэп
Творы
Апавяданні. Казкі. Артыкулы
Рэдактар У. А. Арлоў.
Мастак В. А. Губараў. Мастацкі рэдактар М. Я. Шкурпіт.
Тэхнічны рэдактар /. /. Дуброўская. Карэктар К. А. Крукоўская.
Здадзена ў набор 10.02.94. Падп. да друку 17.10.94. Фарйат 84ХЮ8'/з2.
Папера друк. № 1. Гарнітура тып Таймс. Афсетны друк. Ум. друк. арк. 17,64+0,95 укл. Ум. фарб.-адб. 19,37. Ул.-выд. арк. 19,62. Тыраж 7900 экз.
Зак. 784.
Выдавецтва «Мастацкая літаратура» Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь. Ліцэнзія ЛВ № 3. 220600, Мінск, праспект Машэрава, 11.
Мінскі ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга паліграфкамбінат MBI1A імя Я. Коласа. 220005, Мінск, Чырвоная, 23.